FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST
Milorada Ekmečića br. 2, Savski venac, Beograd 

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu

osnovnih i master akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini

 

Fakultet za diplomatiju i bezbednost (u daljem tekstu Fakultet) u prvom i drugom upisnom roku upisuje:

– 100 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na departmanu Diplomatija i bezbednost u školskoj 2023/2024. godini. Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na studijski program Diplomatija i bezbednost, obima 240 ESPB u trajanju od četiri godine, zvanje: Politikolog za diplomatiju i bezbednost.

 20 studenata u prvu godinu osnovnih studija akademskih studija na departmanu Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija u školskoj 2023/2024. godini. Nakon završenih osnovnih studija (180 ESP bodova) student dobija zvanje: Dramski i audiovizeulni umetnik: producent.

– 50 studenata u master akademskih studija na departmanu Diplomatija i bezbednost u školskoj 2023/2024. godini. Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na studijski program Diplomatija i bezbednost, obima 60 ESPB u trajanju od jedne godine, zvanje: Master politikolog za diplomatiju i bezbednost.

– 40 studenata u prvu godinu master akademskih studija na departmanu Korporativna bezbednost u školskoj 2023/2024. godini. Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na studijski program Korporativna bezbednost, obima 120 ESPB u trajanju od dve godine, zvanje: Master menadžer za korporativnu bezbednost.

 

Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija Diplomatija i bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvorogodišnjim obrazovanjem.

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvorogodišnjim obrazovanjem. Navedeni studijski program mogu upisati i kandidati koji prethodno imaju završene tri godine srednjeg obrazovanja ali nakon što komisija proceni da imaju uslov za upis.

Pravo upisa na master akademske studije Diplomatija i bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama u trajanju od četiri godine ili sakupljenih 240 ESPB bodova.

Pravo upisa u prvu godinu master akademskih studija Korporativna bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje tri godine ili sakupljenih najmanje 180 ESPB bodova.

 

Kandidat za upis polaže prijemni ispit.

Rangiranje se vrši prema merilima navedenim u tekstu Konkursa.

Strani državljanin se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu (nostrifikovanu) stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez nostrifikacije.

 

Prijave na konkurs slati isključivo elektronskim putem na mejl: office@fdb.edu.rsU mejlu navesti:

             Subject: “Prijava za upis u prvu godinu studija”

             U tekstu mejla napisati

 1. Ime (ime jednog roditelja) i prezime
 2. Naziv završene srednje škole
 3. Broj lične karte, pasoša ili vozačke dozvole
 4. Grad, ulica i broj
 5. Lični kontakt telefon
 6. Mail adresa

 

NA PRIJEMNOM TESTU PONETI:

– IDENTIFIKACIONI DOKUMENT SA SLIKOM (LIČNA KARTA, PASOŠ ILI VOZAČKA DOZVOLA)

– SVEDOČANSTVA ZA SVE ČETIRI GODINE SREDNJE ŠKOLE (NA UVID).

 

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa

 Kandidati uz prijavu podnose i sledeća dokumenta:

 1. Svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole (overene fotokopije);
 2. Diploma o završenoj srednjoj školi (overene fotokopije);
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac);
 4. Uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija – ne starije od 6 meseci)
 5. Dva popunjena ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi);
 6. Studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi);
 7. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm;
 8. Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine;
 9. Lična karta (na uvid);
 10. Potpisana izjava kojom se ovlašćuje Fakultet da može izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka studenata (dobija se u Studentskoj službi).

 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija čini opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na testu:

 • Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova.
 • Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova.

 

Naknade

Za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija Diplomatija i bezbednost školarina iznosi 1600 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od 200 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija školarina iznosi 1250 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Za studente koji upisuju master akademske studije Diplomatija i bezbednost školarina iznosi 1900 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od 200 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Za studente koji upisuju prvu godinu master akademskih studija Korporativna bezbednost školarina iznosi 1700 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od 200 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Milorada Ekmečića br. 2, Beograd, kod AIK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

 

Upis lica sa višim obrazovanjem ili lica koji prelaze sa drugih samostalnih visokoškolskih ustanova (osim prve godine)

Državljani Republike Srbije (kao i lica koja imaju pravo da se upisu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije) sa završenom višom školom ili lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (osim prve godine) upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih studija, za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita.

Dokumenta koja su potrebna za upis studenata koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova na drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija su:

 1. Original diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju i svedočanstava svih razreda srednje škole
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac)
 3. Uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija – ne starije od 6 meseci)
 4. Uverenje druge visokoškolske ustanove o položenim ispitima
 5. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm.
 6. Dokaz o uplati troškova upisnine

 

Dekan

Prof. dr Radojica Lazić

 

Napomene: 

Sva potrebna tipska dokumenta za prijavljivanje i upis dobijaju se u Studentskoj službi. Sve informacije u vezi sa prijemnim ispitom, rezultatima i upisom mogu se naći na sajtu www.diplomatija.com, ili pozvati broj telefona: 011/26 20 186 ili 011/ 26 20 354.