1.

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika za Engleski jezik iz naučne oblasti Filoloških nauka – odsek/departman/smer: Anglistika.
Na neodređeno vreme.
Broj izvršilaca: 2
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje prvog stepena Filološkog ili Filozofskog fakulteta, odsek/smer/departman: Anglistika, objavljene stručne radove i sposobnost za nastavni rad.

Ostali uslovi za izbor nastavnika propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursa (kopije diploma sa originalom na uvid ili overene kopije diploma, spisak naučnih i stručnih radova) dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati na adresu: Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd, ul. Milorada Ekmečića br. 2, 11000 Beograd, ili elektronskim putem na mejl: office@fdb.edu.rs. Кontakt telefon: 011/2620-186.

 

2.

Raspisuje se konkurs za izbor u sva zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika za uže naučne oblasti:

  • Politikološke nauke – 3 izvršioca;
  • Bezbednosne nauke – 3 izvršioca;
  • Pravne nauke – 1 izvršilac;
  • Ekonomske nauke – 1 izvršilac.

Za pravne nauke prednost se daje kandidatu koji ima objavljene radove iz oblasti međunarodnog javnog prava, međunarodne bezbednosti ili diplomatskog prava.

Uslovi za sve:  VIII stepen stručne spreme, doktorat iz oblasti za koju se bira, stečen na fakultetu političkih nauka, pravnom fakultetu, ekonomskom fakultetu,  fakultetu bezbednosti, policijskoj ili vojnoj akademiji, objavljeni stručni, odnosno naučni radovi u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

Ostali uslovi za izbor nastavnika propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursa (overene kopije diploma, spisak naučnih i stručnih radova) dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati na adresu: Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd, ul. Milorada Ekmečića br. 2, 11000 Beograd. Kontakt telefon: 011/2620-186. Preliminarno moguće poslati dokumentaciju i na office@fdb.edu.rs.

3.

Raspisuje se konkurs za izbor sekretara Fakulteta:

Uslovi: završen pravni fakultet; radno iskustvo u struci 3 godine; poznavanje rada na računaru.