Nastavni kadar

Doc dr Mihajlo Vucic

Prof. dr Mihajlo Vučić

 

Mihajlo Vučić je naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu (IMPP) od 2016. godine. Njegove glavne oblasti interesovanja su sudska praksa Međunarodnog suda pravde i drugih međunarodnih pravosudnih institucija, međunarodno pravo zaštite životne sredine (pogotovo zaštita životne sredine međunarodnih vodotokova), održivi razvoj i pravni aspekti evropske integracije. Mihajlo je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine sa prosečnom ocenom 10. Svoju diplomu mastera prava međunarodno-pravne oblasti je stekao na Univerzitetu u Kembridžu, Velika Britanija, 2009. godine, gde je završio kurseve International Law and Politics (mentor Martti Koskenniemi), International Environmental Law (mentor Catherine Mackenzie), International Law on the Use of Force (mentor Christine Gray), Settlement of the International Disputes (mentor James Crawford). Drugu diplomu mastera prava stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine, odbranivši master tezu pod naslovom „Legal Framework of the EU Common Foreign and Security Policy“ (mentor Branko Rakić). Doktorsku tezu pod naslovom „Pravo neplovidbenog korišćenja međunarodnih vodenih tokova u svetlosti principa održivog razvoja“ odbranio je na istom fakultetu sa odlikom pred petočlanom komisijom (mentor Milenko Kreća) juna 2015 godine. Mihajlo je koautor monografije pod naslovom „Evropska Unija i globalizacija – alternativni pogled“ kao i brojnih članaka iz oblasti međunarodnog i evropskog prava. Urednik je nekoliko zbornika radova sa međunarodnih naučnih konferencija. Koordinator je Ambasadorskog foruma IMPP. Trenutno je sekretar Međunarodnih problema, najstarijeg časopisa IMPP-a. Mihajlo je jedan od osnivača i redovni član srpskog ogranka Udruženja za međunarodno pravo. Govori engleski, francuski i nemački jezik.

Kontakt: mihajlovucic@gmail.com

vratite se nazadVratite se nazad