Biografija autora

Doc. dr Gordana Božilović Petrović

Doc. dr Gordana Božilović Petrović

 

Doc. dr Gordana Božilović Petrović, rođena u Sarajevu, osnovnu školu i jedanaestu gimnaziju završila u Beogradu, kao i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit položila u Beogradu, radila kao pripravnik u Petom Opštinskom sudu u Beogradu, stručni saradnik u Okružnom sudu u Beogradu sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, sudija Okružnog suda u Beogradu, u krivičnopravnoj materiji. Od 2008.godine advokat pri Advokatskoj komori Beograd. Poslediplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila i magistrirala sa magistarskom tezom „Krivično delo primanja i davanja mita“, na Pravnom fakultetu u Beogradu završila Specijalističke studije „Visoke Evropske studije“. Doktorsku disertaciju odbranila sa temom „Krivično delo teško ubistvo“.

Učestvovala na više stručnih i naučnih konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu, objavila u stručnoj i naučnoj literaturi veliki broj radova iz oblasti krivičnog prava, krivičnog procesnog prava, međunarodnog krivičnog prava i humanitarnog prava na srpskom i engleskom jeziku. Radila kao saradnik na tumačenju zakona iz napred nevedenih oblasti prava. U stručnoj literaturi pripremala sudsku praksu iz oblasti krivičnog i krivično procesnog prava.

Predavač u Centru za obuku za polaganje pravosudnog ispita, „Projuris“ iz krivičnog i krivično procesnog prava, predavač u Centru za stručno usavršavanje mladih sudija na teritoriji Republike Srbije, „Projuris“, za krivično i krivično procesno pravo, predavač pri Udruženju za prekršaje Republike Srbije, za edukaciju sudija za prekršaje na teritoriji Republike Srbije, Autor monografije „Krivično delo primanja i davanja mita“ izdavač „Projuris“, Beograd. Autor monografije “Teško ubistvo”, izdavač Akademija za diplomatiju i bezbednost.

Docent na Akademiji za diplomatiju i bezbednost, predaje predmete krivično procesno pravo i kriminalistiku.

Udata, majka jednog deteta.

STRUČNI RADOVI:

1. Savetovanje Ministarstva pravde Republike Makedonije, septembar 2008.godine, Ohrid, stručni rad pod nazivom :“Nehatno lišenje života kao privilegovano ubistvo“.

2. Savetovanje Udruženja Srbije i Crne Gore, „Škola prirodnog prava“, decembar mesec 2007. godine, Kopaonik, stručni rad pod nazivom „Usaglašavanje našeg krivičnog zakonodavstva sa međunarodnim krivičnim pravom“ .

3. Savetovanje Udruženja Srbije i Crne Gore, „Škola prirodnog prava“, decembar mesec 2006. godine, Kopaonik, stručni rad pod nazivom„ Pravo na slobodu“.

4. Okrugli sto u okviru međunarodne saradnje naše zemlje sa policijskim jedinicama države Austrije, Beč, decembar 2006.godine, stručni rad od nazivom „The protection program for participants in criminal proceeding“.

5. Savetovanje za međunarodno krivičn pravo, maj 2006.godine – Tara, Stručni rad pod nazivom „Upotreba dokaznog materijala izvedenog u postupku pred MKT, pred domaćim sudovima“.

6. Tribina Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom „Domaća suđenja za ratne zločine i saradnja sa Haškim tribunalom“, 21.01.2006.godine, Beograd, stručni rad pod nazivom „Domaća suđenja za ratne zločine“.

7. Savetovanje Udruženja pravnika Srbije i Crne Gore, „Škola prirodnog prava“, decembar mesec 2005.godine, Kopaonik, stručni rad pod nazivom „Izuzeće sudija kao pravo okrivljenog u krivičnom postupku“.

8. Savetovanje Udruženja pravnika Republike Srpske „Oktobarski pravnički dani“, oktobar mesec 2005.godine, Banja Luka, stručni rad pod nazivom „Dokazi u krivičnom postupku“.

9. Savetovanje Instituta za kriminologiju i sociološka istraživanja, juni mesec 2005.godine, Budva, stručni rad pod nazivom „Koncepcija krivičnog dela protiv polne slobode u predlogu Krivičnog zakona Republike Srbije“.

10. Savetovanje za međunarodno krivično pravo – maj 2005.godine – Tara, stručni rad pod nazivom „Međunarodno krivično pravo o korupciji i naše pozitivno zakonodavstvo“.

11. Savetovanje Udruženja pravnika Srbije i Crne Gore, „Škola prirodnog prava“, decembar mesec 2004.godine – Kopaonik, stručni rad pod nazivom „Ekstradicija“.

12. Savetovanje Udruženja pravnika Republike Srpske „Oktobarski pravnički dani“, oktobar mesec 2004.godine, Banja Luka, stručni rad pod nazivom „Krivičnopravna zaštita u sprečavanju zloupotrebe opojnih droga“.

13. Savetovanje Instituta za kriminologiju i sociološka istraživanja, juni mesec 2004.godine, Budva, stručni rad pod nazivom „Organizovani kriminal – korupcija i mito“.

14. Savetovanje Udruženja pravnika Srbije i Crne Gore, „Škola prirodnog prava“, decembar mesec 2003.godine – Kopaonik, stručni rad pod nazivom „Mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana“.

15. Savetovanje za međunarodno krivično pravo – septembar mesec 2003.godine – Tara, stručni rad pod nazivom „Međunarodno krivično pravo i krivična dela protiv zdravlja ljudi – opojne droge“.

16. Savetovanje Instituta za kriminologiju i sociološka istraživanja, juni mesec 2003.godine, Budva, stručni rad pod nazivom „Odmeravanje individualne kazne“.

17. Savetovanje Udruženja pravnika Srbije i Crne Gore, „Škola prirodnog prava“, decembar mesec 2002.godine – Kopaonik, stručni rad pod nazivom „Krivična dela protiv izbornih prava i slobode odlučivanja“.

18. Savetovanje Instituta za kriminologiju i sociološka istraživanja, juni mesec 2002.godine, Budva, stručni rad pod nazivom „Krivična dela razbojništva, razbojničke krađe i teški slučajevi razbojništva i razbojničke krađe “.

PUBLIKACIJE:

1. 2011. godine, Beograd, izdavač Akademija za diplomatiju i bezbednost – „Teško ubistvo“ – monografija

2. 2010. godine, Beograd – Akademija za diplomatiju i bezbednost, Skripta za predmet „Krivično procesno pravo“

3. 2010. godine, Beograd – Akademija za diplomatiju i bezbednost, Skripta za predmet „Kriminalistika“

4. 2009.godine, Beograd, stručni časopis za primenu i kulturu „VOX IURIS“, stručni rad pod nazivom „Pokušaj kod krivičnog dela ubistva“

5. 2007. godine, Beograd, izdavač „Projuris“ štampa Beograd, „Krivično delo davanje i primanje mita“ , monografija

6. Maj 2006. godine, stručni časopis Bilten društva sudija Srbije, stručni rad po nazivom „Zakon o zaštiti učesnika u krivičnom postupku“

7. Decembar 2005.godine, Stručni časopis „Pravda u tranziciji“ br.2/06, stručni časopis „Ekstradicija i njen značaj za regionalnu saradnju“

8. Novembar 2005. godine, „Priručnik za polaganje pravosudnih ispita“ – Krivično pravo, izdavač „Projuris“ , Treće dopunjeno izdanje, – jedan od urednika

9. Decembar 2004.godine, stručni časopis „Ljuba Davidović Fond“, stručni rad „Otvoreno o korupciji, 3 godine posle“ – II deo

10. Septemabr 2002.godine, stručni časopis „Ljuba Davidović Fond“, „Otvoreno o korupciji – korupcija u pravosuđu „- I deo

Email: gordana.bozilovic.petrovic@academyofdiplomacy.net
Web: www.gordanabozilovic.com

vratite se nazadVratite se nazad