Izvor: Prof. dr Mihajlo Vučić
Treći kolokvijum iz predmeta “Evropski odnosi i EU” biće održan 20. maja. Kolokvijum će obuhvatiti materiju od 47-69. ispitnog pitanja. Pitanja na kolokvijumu će biti u obliku testa i nisu identična ispitnim pitanjima. Test pitanja nose 30 poena ukupno.

Postojaće i bonus pitanje koje nosi 10 poena a sastoji se iz simulacije rešavanja zahteva za azil (studentima koji žele da urade i ovo pitanje preporučuje se da pažljivo pročitaju prezentaciju koju je profesor poslao kao pripremu za vežbe iz politike azila).
Svi studenti mogu da polože ispit isključivo preko kolokvijuma ako su zadovoljni ostvarenim rezultatima. Ispitna ocena se skalira na sledeći način:
50-60 bodova, ocena 6
61-70 bodova, ocena 7
71-80 bodova, ocena 8
81-90 bodova, ocena 9
91-100 bodova, ocena 10
To u praksi znači da svaki student koji je na kolokvijumima prikupio broj bodova sa kojim je zadovoljan dobija završnu ocenu prema ovoj skali i na ispitni dan dolazi samo da mu profesor upiše ocenu u indeks. Svi ostali (koji nisu radili uopšte kolokvijume, koji su radili ali imaju manje od 50 bodova ili koji nisu zadovoljni ocenom pa žele da poprave) imaju mogućnost da polažu usmeno ispit koji se sastoji iz tri nasumično dobijena pitanja sa spiska ispitnih pitanja, po jedno iz svake od tri oblasti (1-23, 24-46, 47-69 ispitnog pitanja).
Usmeni ispit profesor ocenjuje, pored tačnih činjenica koje student daje u odgovor na pitanje, i prema kriterijumima načina izlaganja, organizacije odgovora, veštine izražavanja, preciznosti u izrazu. Za uspešno položeni usmeni ispit potrebno je znati sva tri pitanja bez mogućnosti zamene pitanja. Studenti koji su imali 15 i više bodova na nekom od kolokvijuma mogu da izaberu da ne odgovaraju na jedno od tri pitanja koja spadaju u oblast iz koje su imali taj uspešan rezultat na kolokvijumu. U skladu sa tim biće ocenjeni na osnovu rezultata na tom kolokvijumu i kvaliteta odgovora na preostala pitanja.
NAPOMENA: Studenti koji su učestvovali na vežbama iz politike azila EU dobijaju 5 dodatnih poena za aktivnost.
Prof. Mihajlo Vučić