Izvor: Studentska služba

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE OSNOVIH STUDIJA IZ PREDMETA KRIVIČNO PRAVO – OPŠTI DEO

ČETVRTAK 12.11.2020.

Poštovani studenti,

Iz udžbenika Krivično pravo – Opšti deo, autora  Stojanović Zorana , dvadeset sedmo dopunjeno i izmenjeno izdanje Beograd 2020. godine treba da obradite i naučite sledeća ispitna pitanja:

– Biće i elementi bića krivičnog dela (ispitno pitanje br. 20)

-Činjenje i nečinjenje kao radnja izvršenja krivičnog dela (ispitno pitanje br. 21)

-Neprava krivična dela nečinjenja i biće krivičnog dela (ispitno pitanje br. 22)

-Posledica (ispitno pitanje br. 23)

Tokom obrade i učenja gore navedene oblasti  koristite i Komentar krivičnog zakonika Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 – ispr, 107/2005 – ispr, 72/2009, 111/2009, 121/2012,104/2013, 108/2014 94/2016 i 35/2019) autora prof. Stojanović Zorana, deseto dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd 2020

Na stranici predmeta postavljena je i prezentaciju gore navedene oblasti, a koja je izvedena iz udžbenika Krivično pravo opšti deo.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća tokom učenja, možete me kontaktirati na moj email ili na sledećem času naredne sedmice na fakultetu.

S poštovanjem,

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić