FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST
Milorada Ekmečića br. 2, Savski venac, Beograd

 

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu

osnovnih akademskih studija u školskoj 2021/2022. godini

 

Fakultet za diplomatiju i bezbednost (u daljem tekstu Fakultet) u prvom upisnom roku upisuje:

– 100 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na departmanu Diplomatija i bezbednost u školskoj 2021/2022. godini. Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na studijski program Diplomatija i bezbednost, obima 240 ESPB u trajanju od četiri godine, zvanje: Politikolog za diplomatiju i bezbednost.

20 studenata u prvu godinu osnovnih studija akademskih studija na departmanu Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija u školskoj 2021/2022. godini. Nakon završenih osnovnih studija (180 ESP bodova) student dobija zvanje: Dramski i audiovizeulni umetnik: producent.

 

Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvorogodišnjim obrazovanjem.

 

Kandidat za upis polaže prijemni ispit.

Rangiranje se vrši prema merilima navedenim u tekstu Konkursa.

Strani državljanin se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu (nostrifikovanu) stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez nostrifikacije.

 

Konkursni termini u prvom upisnom roku 

– Prijavljivanje kandidata: 30. juna do 02. jula 2021. godine;
– Liste prijavljenih kandidata se ističu 02. jula 2021. godine posle 16h;
– Polaganje prijemnog ispita: 05. jula 2021. godine u 10h;
– Objavljivanje rezultata: najkasnije do 06. jula 2021. godine do 15 časova na preliminarnoj rang listi;
– Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) a najkasnije do 08. jula 2021. do 11h;
– Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 09. jula do 15 časova;
– Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije do 11. jula do 16h;
– Upis: najkasnije od 12. do 16. jula 2021. godine, nakon objavljivanja konačne rang liste fakulteta;
– Upis kandidata mora biti završen 16. jula 2021. godine do 13h.

 

Drugi upisni rok

– Prijavljivanje kandidata: 1. i 2. septembra 2021. godine do 13h.
– Polaganje prijemnog ispita: 3. septembra 2021. godine u 10h.
– Objavljivanje rezultata: najkasnije 6. septembra do 15 časova na preliminarnoj rang listi;
– Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) do 8. septembra do 13 časova;
– Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 9. septembra u 13 časova;
– Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 10. septembra do 10 časova;
– Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe – 11. septembra u 16 časova;
– Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije 13. septembra do 15 časova;
– Upis kandidata mora biti završen 17. septembra do 15h. 

 

Prijave na konkurs slati isključivo elektronskim putem na mejl: office@fdb.edu.rs. U mejlu navesti:

            – Subject: “Prijava za upis u prvu godinu studija”

            – U tekstu mejla napisati

 1. Ime (ime jednog roditelja) i prezime
 2. Naziv završene srednje škole
 3. Broj lične karte, pasoša ili vozačke dozvole
 4. Grad, ulica i broj
 5. Lični kontakt telefon
 6. Mail adresa

 

NA PRIJEMNOM TESTU PONETI:

– IDENTIFIKACIONI DOKUMENT SA SLIKOM (LIČNA KARTA, PASOŠ ILI VOZAČKA DOZVOLA)

– SVEDOČANSTVA ZA SVE ČETIRI GODINE SREDNJE ŠKOLE (NA UVID).

 

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa

 Kandidati uz prijavu podnose i sledeća dokumenta:

 1. Svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole (overene fotokopije);
 2. Diploma o završenoj srednjoj školi (overene fotokopije);
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac);
 4. Uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija – ne starije od 6 meseci)
 5. Dva popunjena ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi);
 6. Studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi);
 7. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm;
 8. Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine;
 9. Lična karta (na uvid);
 10. Potpisana izjava kojom se ovlašćuje Fakultet da može izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka studenata (dobija se u Studentskoj službi).

 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija čini opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na testu:

 • Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova.
 • Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova.

 

Naknade

Za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija školarina iznosi 800 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od 100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Milorada Ekmečića br. 2, Beograd, kod AIK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

 

Upis lica sa višim obrazovanjem ili lica koji prelaze sa drugih samostalnih visokoškolskih ustanova (osim prve godine)

Državljani Republike Srbije (kao i lica koja imaju pravo da se upisu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije) sa završenom višom školom ili lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (osim prve godine) upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih studija, za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita.

Dokumenta koja su potrebna za upis studenata koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova na drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija su:

 1. Original diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju i svedočanstava svih razreda srednje škole
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac)
 3. Uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija – ne starije od 6 meseci)
 4. Uverenje druge visokoškolske ustanove o položenim ispitima
 5. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm.
 6. Dokaz o uplati troškova upisnine

 

v.d. Dekan

Prof. dr Mihajlo Manić

 

Napomene: 

Sva potrebna tipska dokumenta za prijavljivanje i upis dobijaju se u Studentskoj službi. Sve informacije u vezi sa prijemnim ispitom, rezultatima i upisom mogu se naći na sajtu www.diplomatija.com, ili pozvati broj telefona: 011/26 20 186 ili 011/ 26 20 354.