Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Travnička br. 2, Beograd

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu
osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini

Fakultet za diplomatiju i bezbednost (u daljem tekstu Fakultet) u prvom upisnom roku upisuje
100 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskom programu Diplomatija i
bezbednost, i 20 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskom programu
Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija u školskoj 2019/2020. godini.
Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na akreditovani studijski program
Diplomatija i bezbednost, obima 180 ESPB u trajanju od tri godine, zvanje: Politikolog za
diplomatiju i bezbednost. Kandidati se mogu prijaviti i upisati i na studijski program (u
postupku akreditacije) Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija, obima 180
ESPB u trajanju od tri godine, zvanje: Dramski audiovizuelni umetnik – producent.

Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskom programu Diplomatija i
bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvorogodišnjim obrazovanjem.
Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskom programu Produkcija
dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija imaju kandidati sa prethodno završena srednjim
četvorogodišnjim obrazovanjem. Na ovom studijskom programu u polju umetnosti pravo upisa
imaju i kandidati sa prethodno završena tri razreda srednje škole.

Kandidat za upis polaže prijemni ispit.

Rangiranje se vrši prema merilima navedenim u tekstu Konkursa.

Na studijskom programu Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija rangirani
kandidati obavljaju intervju sa šefom katedre za Produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti
i medija nakon čega se formira konačna rang lista.

Strani državljanin se može upisati. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na
konkurs podnosi priznatu (nostrifikovanu) stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja
poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez nostrifikacije.

Konkursni termini u prvom upisnom roku

– Prijavljivanje kandidata: 19. do 21. juna 2019. godine;
– Liste prijavljenih kandidata se ističu 27. juna 2019. godine do 15h;
– Polaganje prijemnog ispita: 28. juna 2019. godine u 10h;
– Objavljivanje rezultata: najkasnije do 28. juna 2019. godine do 15 časova na
preliminarnoj rang listi;
– Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) a najkasnije do 3. jula
2019. do 13 časova;
– Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 4. jula do 13 časova;
– Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 5. jula do 13 časova;
– Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe – najkasnije 8. jula u
10 časova;
– Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije do 9. jula do 12h;
– Upis: najkasnije od 9. do 12. jula 2019. godine, nakon objavljivanja konačne rang liste
fakulteta;
– Upis kandidata mora biti završen 12. jula do 13h.
Drugi upisni rok:
– Prijavljivanje kandidata: 2. i 3. septembra 2019. godine do 13h.
– Polaganje prijemnog ispita: 4. i 5. septembra 2019. godine u 10h.
– Objavljivanje rezultata: najkasnije 6. septembra do 15 časova na preliminarnoj rang
listi;
– Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) do 9. septembra do 13
časova.; Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 10. septembra u 13
časova;
– Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 11. septembra do 10 časova;
– Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe – 12. septembra u 10
časova;
– Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije 12. septembra do 15 časova;
– Upis kandidata mora biti završen 13. septembra do 15h.

Prijave na konkurs slati isključivo elektronskim putem na mejl: office@fdb.edu.rs. U mejlu
navesti:

– Subject: “Prijava za upis u prvu godinu studija”
– U tekstu mejla napisati:

1. Ime (ime jednog roditelja) Prezime
2. Naziv završene srednje škole
3. Broj lične karte, pasoša ili vozačke dozvole
4. Grad, ulica i broj
5. Lični kontakt telefon
6. Mail adresa

NA PRIJEMNOM TESTU PONETI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT SA SLIKOM
(LIČNA KARTA, PASOŠ ILI VOZAČKA DOZVOLA) I SVEDOČANSTVA ZA SVE
ČETIRI GODINE SREDNJE ŠKOLE (NA UVID).

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:

Kandidati uz prijavu podnose i sledeća dokumenta:

1. Svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole (original ili overene fotokopije)
2. Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili overene fotokopije)
3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac)
4. Dva popunjena ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi)
5. Studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi)
6. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
7. Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine
8. Lična karta (na uvid)

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija
čini opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na testu:

– Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva
četiri razreda pomnoži sa dva, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40
bodova.
– Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova.

Naknade

Za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija školarina na studijskom
programu Diplomatija i bezbednost iznosi 800 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem
kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata. Za studente koji
upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija školarina na studijskom programu Produkcija
dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija iznosi 950 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom
od minimum 100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2, Beograd,
kod AIK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

Upis lica sa višim obrazovanjem ili lica koji prelaze sa drugih samostalnih visokoškolskih
ustanova (osim prve godine) na studijski program Diplomatija i bezbednost
Državljani Republike Srbije (kao i lica koja imaju pravo da se upisu pod istim uslovima kao i
državljani Republike Srbije) sa završenom višom školom ili lica koja prelaze sa drugih
visokoškolskih ustanova (osim prve godine) upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih
studija, za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita.

Dokumenta koja su potrebna za upis studenata koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova na
drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija su:

1. Original diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju i svedočanstava svih
razreda srednje škole
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac)
3. Uverenje druge visokoškolske ustanove o položenim ispitima
4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm.
5. Dokaz o uplati troškova upisnine

i za upis studenata u prvu godinu
master akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini

U prvu godinu master akademskih studija Diplomatija i bezbednost u školskoj 2019/2020. godini
upisaće se 50 studenata. Studijski program izvodi se u obimu od 120 ESPB bodova u trajanju od
dve godine. Završetkom studija stiče se diploma akademskog zvanja, sa stručnim nazivom
Master politikolog za diplomatiju i bezbednost.

U prvu godinu master akademskih studija Korporativna bezbednost u školskoj 2019/2020. godini
upisaće se 40 studenata. Studijski program izvodi se u obimu od 120 ESPB bodova u trajanju od
dve godine. Završetkom studija stiče se diploma akademskog zvanja, sa stručnim nazivom
Master menadžer za korporativnu bezbednost.

Pravo upisa u prvu godinu master akademskih studija imaju kandidati koji su prethodno završili
osnovne akademske studije i time stekli broj bodova određen studijskim programom (180 ili 240
ESPB).

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu master akademskih studija čini
opšti uspeh postignut na studijama prvog stepena.

Za studente koji upisuju prvu godinu master akademskih studija školarina na studijskom
programu Diplomatija i bezbednost iznosi 1450 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem
kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata. Za studente koji
upisuju prvu godinu master akademskih studija školarina na studijskom programu Korporativna
bezbednost iznosi 900 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,
uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa u prvu godinu master akademskih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom
prvom ratom od minimum 200 EUR-a na studijskom programu Diplomatija i bezbednost i 100
EUR-a na studijskom programu Korporativna bezbednost u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu NBS na dan uplate.

Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2, Beograd,
kod AIK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

Prijava kandidata može se vršiti i putem mail-a: office@fdb.edu.rs
Sve informacije možete dobiti na tel: 011/2620-186, 2620-354, ili na adresi: Travnička 2,
Beograd.

DEKAN
Prof. dr Nenad Đorđević

Napomene:
Sva potrebna tipska dokumenta za prijavljivanje i upis dobijaju se u Studentskoj službi. Sve
informacije u vezi sa prijemnim ispitom, rezultatima i upisom mogu se naći na sajtu
www.diplomatija.com, ili pozvati broj telefona: 011/26 20 186 ili 011/ 26 20 354.