Fakultet  za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2 Beograd

 KONKURS

za upis studenata u prvu godinu

osnovnih akademskih studija u školskoj 2018/2019.godini

 

Fakultet za diplomatiju i bezbednost (u daljem tekstu Fakultet) u prvom upisnom roku upisuje 100 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini.

Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na akreditovani studijski program Diplomatija i bezbednost, obima 180 ESPB u trajanju od tri godine, zvanje: Politikolog za diplomatiju i bezbednost.

Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvorogodišnjim obrazovanjem.

Kandidat za upis polaže prijemni ispit.

Rangiranje se vrši prema merilima navedenim u tekstu Konkursa.

Strani državljanin se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu (nostrifikovanu) stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez nostrifikacije.

Konkursni termini u prvom upisnom roku

– Prijavljivanje kandidata: 18. do 21. juna 2018. godine;

– Liste prijavljenih kandidata se ističu 21. juna 2018. godine do 16h;

– Polaganje prijemnog ispita: 22. juna u 10h;

– Objavljivanje rezultata: najkasnije do 29. juna 2018. godine do 15 časova na preliminarnoj rang listi;

– Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) a najkasnije do 4. jula 2018. do 13 časova;

– Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 5. jula 13  časova;

– Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 6. jula do 13 časova;

– Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe – najkasnije 9. jula u 10 časova;

– Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije do 9. jula do 12h;

– Upis: najkasnije od 9. do 13. jula 2018. godine, nakon objavljivanja konačne rang liste fakulteta;

– Upis kandidata mora biti završen 13. jula do 13h.

Drugi upisni rok:

– Prijavljivanje kandidata: 3. i 4. septembra 2018. godine do 13h.

– Polaganje prijemnog ispita: 5. i 6. septembra 2018. godine u 10h.

– Objavljivanje rezultata: najkasnije 7. septembra do 15 časova na preliminarnoj rang listi;

– Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) do 10. septembra do 13 časova.; Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 11. septembra u 13 časova; – Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 12. septembra do 10 časova;

– Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe – 13. septembra u 10 časova;

– Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije 13. septembra do 15 časova;

– Upis kandidata mora biti završen 14. septembra do kraja dana.

 Prijave na konkurs slati isključivo elektronskim putem na mejl: office@fdb.edu.rs. U mejlu navesti:

            – Subject: “Prijava za upis u prvu godinu studija”

            – U tekstu mejla napisati:

 1. Ime (ime jednog roditelja) Prezime
 2. Naziv zavrsene srednje skole
 3. Broj licne karte, pasosa ili vozacke dozvole
 4. Grad, Ulica i broj
 5. Licni kontakt telefon
 6. Mail adresa

NA PRIJEMNOM TESTU PONETI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT SA SLIKOM (LIČNA KARTA, PASOŠ ILI VOZAČKA DOZVOLA) I SVEDOČANSTVA ZA SVE ČETIRI GODINE SREDNJE ŠKOLE (NA UVID).

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:

Kandidati uz prijavu podnose i sledeća dokumenta:

 1. Svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole (original ili overene fotokopije)
 2. Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili overene fotokopije)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac)
 4. Dva popunjena ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi)
 5. Studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi)
 6. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 7. Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine
 8. Lična karta (na uvid)

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija čini opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na testu:

 • Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova.
 • Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova.

Naknade

Za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija školarina iznosi 800 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od minimum 100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2, Beograd, kod AIK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

Upis lica sa višim obrazovanjem ili lica koji prelaze sa drugih samostalnih visokoškolskih ustanova (osim prve godine).

Državljani Republike Srbije (kao i lica koja imaju pravo da se upisu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije) sa završenom višom školom ili lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (osim prve godine) upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih studija, za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita.

Dokumenta koja su potrebna za upis studenata koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova na drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija su:

 1. Original diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju i svedočanstava svih razreda srednje škole
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac)
 3. Uverenje druge visokoškolske ustanove o položenim ispitima
 4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm.
 5. Dokaz o uplati troškova upisnine

DEKAN

Prof. dr Nenad Đorđević

Napomene:

Sva potrebna tipska dokumenta za prijavljivanje i upis dobijaju se u Studentskoj službi.

Sve informacije u vezi sa prijemnim ispitom, rezultatima i upisom mogu se naći na sajtu www.diplomatija.com, ili pozvati broj telefona: 011/26 20 186 ili 011/ 26 20 354.