Cenovnik dodatnih usluga na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost

Usluga Cena

(dinarska protivvrednost na dan)

1 Ispis sa Fakulteta (uz obavezu izmirenja obaveza za upisanu godinu) 200 evra
2 Izdavanje uverenja o položenim ispitima, po godini studija sa koje su ispiti 20 evra (po godini)
3 Izdavanje duplikata indeksa 20 evra
4 Prijave ispita nakon propuštenih rokova u kojima je polaganje ispita besplatno * 20 evra *
5 Izrada diplome 100 evra
6 Izdavanje dokumenata na revers 50 evra
7 Polaganje diferencijalnih ispita 15 evra
8 Polaganje poništenih ispita 30 evra
9 Obnova godine 50% školarine

(umanjeno za procenat postignutih ESPB sa godine koja se obnavlja)

NAPOMENA:
* – prijava ispita je besplatna u prva dva ispitna roka po završetku semestra u
kome se realizuje nastava po nastavnom planu iz predmeta koji se polaže

Primer uplatinice:

Nalog za uplatu