Cenovnik dodatnih usluga na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost

Usluga Cena (dinarska protivvrednost na dan)
1 Ispis sa Fakulteta (uz obavezu izmirenja obaveza za upisanu godinu) 200 evra
2 Izdavanje uverenja o položenim ispitima, po godini studija sa koje su ispiti 20 evra (po godini)
3 Izdavanje duplikata indeksa 50 evra
4 Prijave ispita nakon propuštenih rokova u kojima je polaganje ispita besplatno * 30 evra *
5 Nostrifikacija strane visokoškolske isprave (diplome) 500 evra
6 Izrada diplome 100 evra
7 Izdavanje dokumenata na revers 200 evra
8 Polaganje diferencijalnih ispita 50 evra
9 Polaganje poništenih ispita 30 evra

NAPOMENA:
* – prijava ispita je besplatna u prva dva ispitna roka po završetku semestra u
kome se realizuje nastava po nastavnom planu iz predmeta koji se polaže