Cenovnik dodatnih usluga na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost

  Usluga Cena (dinarska protivvrednost na dan)
1 Ispis sa Fakulteta (uz obavezu izmirenja obaveza za upisanu godinu) 200 evra
2 Izdavanje uverenja o položenim ispitima, po godini studija sa koje su ispiti 20 evra (po godini)
3 Izdavanje duplikata indeksa 20 evra
4 Prijave ispita nakon propuštenih rokova u kojima je polaganje ispita besplatno * 20 evra *
5 Izrada diplome 100 evra
6 Izdavanje dokumenata na revers 50 evra
7 Polaganje diferencijalnih ispita 15 evra
8 Polaganje poništenih ispita 30 evra
9 Prijava ispita po isteku roka za prijavu 10 evra po ispitu
10 Overa semestra po isteku roka za overu 20 evra
11 Overa semestra bez potpisa 20 evra po potpisu koji nedostaje
12 Obnova godine 50% školarine (umanjeno za procenat postignutih ESPB sa godine koja se obnavlja)
13 Obnova apsolventskog staža 300 evra
14 Nostrifikacija diplome 800 evra

NAPOMENA:
* – prijava ispita je besplatna u prva dva ispitna roka po završetku semestra u
kome se realizuje nastava po nastavnom planu iz predmeta koji se polaže

Primer uplatinice:

Nalog-za-uplatu