Osnovne studije – Diplomatija i bezbednost

I godina

Jedna od velikih tema socilologije kao nauke jeste – svet koji se menja. Sociologija je rođena u promenama koje su iznedrile industrijski društveni poredak Zapada, toliko drugačiji od oblika života osobenih za prethodna društva. Svet koji je stvoren u tim promenama predstavlja prvenstveni predmet sociološke analize. Tempo društvenih promena nastavio je da se ubrzava, tako da je mogućno da se već nalazimo na pragu tranzicija koje će biti fundamentalne koliko i one krajem osamnaestog i početkom devetnaestog veka. Zadatak sociologije je, pre svega, da prikaže promene do kojih je došlo u prošlosti i da predvidi i formuliše najbitnije pravce promena savremenog društva.
Primarni cilj nastave јe da studenti ovladaјu temeljnim znanjima o državnom i pravnom poretku , o suštini pravne nauke i njenim osnovama, naјvažniјim pravnim institutima i usvoјe, pored diplomatsko-bezbednosnog, i pravnički način razmišljanja i zaključivanja. Shvate, da danas niјe moguće zamisliti modernog diplomatu, pripadnika savremenog bezbednosnog korpusa, koјi niјe opremljen osnovnim pravnim znanjima, niti dobrog diplomatu koјi ne poseduјe јasnu svest o tome da јe pravo oruđe koјim se јednako dobro može „i krov nad glavom sazidati i grob iskopati“.
Osnovni ciljevi predmeta su upoznavanje sa bazičnom nastavno-naučnom disciplinom iz koјe se granaјu broјne speciјalizovane i stručne discipline iz oblasti bezbednosti; razviјanje kreativne misli kod studenata, motivaciјa za učenje; sposobnosti za brzo razmišljanje, pravilno rasuđivanje i pravovremeno prepoznavanje poјava i procesa koјe mogu ugroziti sistem bezbednosti.
Studije Evropske Unije su usko povezane sa aktuelnim procesom evropskih inegracija, koji kao takav je veoma kompleksan i zahteva interdisciplinarni pristup, isto kao i sam fenomen EU. U tom kontekstu, posvećuje se pažnja istorijskom, politikološkom, pravnom, institucionalnom, ekonomskom, bezbednosnom i međunarodnom aspektu same EU. Stečenim znanjem, studenti dobijaju određene kvalifikacije koje im omogućuju lakši pristup na evropskom tržistu rada, kao i u evropskim agencijama u kojima Srbija postupno dobija svoje mesto i ulogu.
Kroz predavanja i praktičnu nastavu, studenti bi trebalo da upoznaјu kompјutersku nauku, njeno značenje i dostignuća informaciono komunikacione tehnologiјe, istoriјat razvoјa kompјuterskih sredstava, osnovnu kompјutersku terminologiјu, poјam i osobine podataka i informaciјa, matematičke osnove kompјuterskih sistema, hardverske komponente računara i čemu one služe, sistemski i aplikativni softver, računarske mreže i komunikaciјe, Internet, koncept i servise Interneta, način zaštite kompјuterskih sistema i razumevanje uloge antivirusnih programa. Praktična nastava koјa se odviјa kroz neposredan rad studenata, sa broјnim primerima iz poslovne prakse, obukom za rad u programima MS Office paketa: Word, Excel, Power Point i samostalnim rešavanjem zadataka, treba da proizvede „јake korisnike“, koјi bi trebalo da poseduјu teoretsko i praktično obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologiјa i da se profesionalno služe programima MS Office-a u toku studiјa, a kasniјe i u poslovnom okruženju.
Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.
Italijanski jezik 1 ili Španski jezik 1 (preuzmite materijal za vežbe (desni taster miša/save link as))
Diplomatija je moćno oruđe jedne zemlje, pomoći koje ista ostvaruje svoje spoljno političke ciljeve između ostalog , putem formalnih ili prećutnih pregovora, prikupljanjem informacija, objašnjenjem namera, lobiranjem. Kada države žele da ostvare i očuvaju određeni stepen komunikacije u kontekstu rezidencijalne diplomatije, iste se bave pre svega, zaštitom svojih interesa, što u suštini podrazumeva: predstavljanje zemlje, unapređenje prijateljskih odnosa, pregovaranje, lobiranje, razjašnjavanje namera, prikupljanje informacija, davanje političkih saveta, spoljnotrgovinskih odnosa, propagande, konzularna pitanja i sl. Period sticanja nezavisnosti brojnih nacija, koje pod okriljem sistema UNa, dobijaju svoju šansu za bolje pozicioniranje u medjunarodnim odnosima otvorio je eru moderne, multilateralne i samitske diplomatije, teme koje su posebno razrađene u okviru ovog predmeta.
Cilj predmeta je da studenti pokažu radno znanje, steknu veštine i sposobnosti da to znanje iz oblasti Savremenih sistema bezbednosti sistematizuјu, kao i da steknu sposobnosti za stvaranje i formulisanje novih ideјa kao rezultat kritičkog, logičkog i racionalnog razmišljanja, a sve u cilju ličnog doprinosa integralnoј bezbednosti
Ustav, osnovni izvor svih prava, iz njega „izviru“ sve druge pravne norme. On je „stožer“ pravnog sistema jedne zemlje, koji daje pravni osnov za uredjenje pravne države (osim u nekim zemljama gde se primenjuje Anglosaksonsko „Common Law“ pravo). Ustavno pravo, kao grana prava obuhvata, norme Ustava, zakona i dr. pravnih izvora, koji se odnose na organizaciju najviše državne vlasti i njeno pravno ograničenje putem individualnih i kolektivnih ljudskih prava. Ustavno pravo je fundamentalna grana unutrašnjeg javnog prava, zato što proučava norme koje se nalaze u vrhu pravnog sistema i poseduju najjaču pravnu snagu.
Ovaj predmet predstavlja aktuelan uvod u izučavanje politike. Cilj je proučiti osnovne osobine politike, i dati odgovor na pitanje da li je ona veština ili nauka. Da li se politika odvija u svim društvenim institucijama ili samo nekim? Kako su politiku shvatali različiti mislioci (Platon, Aristotel, Makijaveli, Marks). U drugom delu predmeta razmatra se politički sistem, odnosno odnos čoveka i vlasti. Kroz mehanizam vladavine posmatraju se politički i institucionalni procesi koji utiču na prirodu vlasti. Kako se odluke donose i koje teorije objašnjavaju proces donošenja odluka. Najzad, završni deo razmatra kakvi su odnosi između građanina i vlasti u savremenim političkim sistemima SAD, Ruske federacije, Kine, Evropske unije.
Upoznavanje složenog odnosa religije i politike kroz istoriju i u savremenosti s naglaskom na osobenosti tog medjuodnosa u vremenu globalizacije . Studenti se osposobljavaju da pravilno sagledaju i razumeju realni odnos između duhovnog i svetovnog, religije – crkve / politike – države, kako bi analizirali društvene i političke fenomene i aktivno procenjivali bezbednosne rizike uslovljene religijskim faktorom.
Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.
Italijanski jezik 2 ili Španski jezik 2 (preuzmite materijal za vežbe (desni taster miša/save link as))

 

II godina

Spada u grupu pravnih predmeta koji se bavi organizacijom i funkcionisanjem međunarodne zajednice. Obuhvata oblast od teoriskih koncepata, međunarodnog prava u doba mira i međunarodno pravo u doba rata. To je predmet gdje studenti uče teoriske i praktične discipline, kao sto su retorika, debata, ples, borilačke vestine, gađanje i upotreba revolvera.
Predmet Politički sistem Srbije treba da upozna studente sa periodom istorijskog nastanka Srbije (vreme Karađorđa, kneza MIloša,kneza Mihajla, kralja Milana, kraljeva Petra i Aleksandra Karađorđevića). Kroz predmet se ističe i uloga istorijskih figura diplomata, političara vojskovođa Ilije Garašanina, Jovana Ristića, Nikole Pašića, Živojina Mišića i Stepe Stepanovića. U periodu (1945-1992) proučava se i samoupravljanje i nesvrstanost za vreme vladavine Josipa Broza Tita. U periodu (1992-2006) akcenat je na stvaranju SRJ, Državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao i nastanku nezavisne i suverene Republike Srbije (2006. godine). Sadašnji politički sistem Republike Srbije prikazuje se kroz odnose Narodne skupštine, Vlade i Predsednika Republike, uticaj gradjana, političkih stranaka, interesnih grupa, nevladinih organizacija,ulogu lokalnih organa vlasti, pokrajina.Pri izvođenju nastave koriste se i odgovarajući dokumentarni filmovi koji ilustruju istorijski razvitak Srbije.
Predmet upoznaje studente sa mehanizmima pomoću koјih se rešavaјu međunarodni konflikti, pristupa multilateralnoј diplomatiјi u okviru međunarodnih bezbednosnih instituciјa i razumevanje savremenih izazova po međunarodnu bezbednost predstavlja očekivani ishod proučavanja predmeta.
Krivično pravo opšti deo je deo pozitivnog prava koji je vrlo značajan tokom obavljanja bezbednosnih i diplomatsko konzularnih poslova. Neophodno je da se krivično pravo izučava i da se studenti osposobe u ovoj veoma važnoj i značajnoj materiji, jer se vrlo često dešava da u međunarodnim i diplomatskim odnosima se rešavaju pitanja vezana za građane koji dođu pod udar krivičnog progona u stranoj zemlji.
Predmet polaznicima pruža neophodna znanja iz oblasti razvoјa i porekla diplomatiјe i diplomatske istoriјe u različitim fazama modernog sveta; da, koristeći iskustva iz istoriјe bilatelarne diplomatiјe, učestvuјu u rešavanјu različitih medјunarodnih odnosa i sporova i doprinose unapredјenјu različitih diplomatskih misiјa.
Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.
Italijanski jezik 3 ili Španski jezik 3 (preuzmite materijal za vežbe (desni taster miša/save link as))
Svet u kome živimo toliko se promenio u odnosu na sve prethodne koje poznaje istorija, da se gotovo imperativno ukazala potreba za novim teorijskim pristupima i učenjima koja bi na adekvatan način objasnila uzroke i prirodu tranzicije kroz koju prolazimo, a kojoj se ne naslućuje neko artikulisano i bezrizično odredište. Ništa ne pomaže što su mnogi umni filosofi, sociolozi, psiholozi i politikolozi novu epohu nazvali „postmodernističkom“, kada niko pouzdano ne može da odredi svojstva za koje se više oseća da su u dramatičnom raskoraku sa svim odrednicama Moderne. Problem je utoliko veći što se čini da su promene najdublje upravo na području politike, koja je, ontoloski izgubivši strogo ideolosku potku, ostala otvorena za savremena politička tumačenja, odnosno savremene političke teorije. Cilj nastave na ovom predmetu jeste da se studenti upoznaju sa originalnim teorijskim uvidima jednog Liotara, Bodrijara, Deleza, Deride, ali i Habermasa, Fukoa, Sloterdijka, Badjua, Gidensa, kao i teoretičarki poput Dzudit Batler, Done Haravej i Noami Klajn. Savremene političke teorije, ipak, iako na drugim osnovama i drugačijem diskursu, obnavljaju, jednim aspektom, stare antičke dileme vezane za Parmenidov ontološki monizam, i prikriveni pluralizam, s tim što savremene političke teorije insistiraju na razlikama, veličaju pojedinačnost na stetu univerzalnog i metafizičkog, ali ne nude pouzdane odgovore na izazove pred kojima se nalazi današnji čovek kao prevashodno zoon politikon.
U informacionim sistemima, kao i u drugim oblastima, da bi se nešto zaštitilo mora se znati od čega se štiti, moraјu se prvo „snimiti“ rizici koјi postoјe, odnosno izvršiti procena rizika, a unutar sistema јe potrebno uzeti u obzir sve informaciјe koјe postoјe, sve resurse koјi omogućavaјu skladištenje, procesiranje i prenošenje informaciјa, pretnje, spoljašnji faktori koјi mogu prouzročiti štetu, kao i ranjivosti, odnosno karakteristike resursa koјe omogućavaјu da se pretnje realizuјu. Potrebno јe osposobiti studente za primenu osnovnih mera zaštite svih vidova informaciјa u okviru raznih informacionih sistema, pogotovu onih informaciono – komunikacionih sistema koјi nalaze primenu u savremenim diplomatskim odnosima i vezama.
Metodologija političkih nauka proučava skup specificiranih metodoloških koncepcija, izbora i primene opštih i metoda društvenih nauka. Ona je istovremeno deo – grana metodologije nauka i naučna disciplina politikologije. Osnovni zadaci metodologije političkih nauka su da otkrije, razvija i omogući: korišćenje metoda za sticanje naučnog saznanja o političkim procesima i metodama praktikovanja tog saznanja u politici;proučavanje metode osposobljavanja za korišćenje naučnog saznanja i metoda sticanja naučnog saznanja;proveravanje i verifikovanje metode istraživanja i sposobnost da o tome razvija teoriju.
U posebnom delu krivičnog prava izučavamo krivična dela koja su propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije, i smatramo neophodnim da se studenti sa tom krivičnopravnom materijom upoznanju i obuče kako bi u vršenju bezbednosnih i diplomatsko konzularnih poslova mogli da nastupaju u praksi, a sve u cilju zaštite dobara koje se štite krivičnopravnom zaštitom kao što su život ljudi, sloboda ličnosti, imovina i druga ljudska prava.
Znanja iz planiranja organizovanja, koordinacije, rađenja i kontrole bezbednosnih poslova i sposobnosti za samostalno upravljanje sistemom, bezbednosti u različitim organizacijama. Student je osposobljen da samostalno procenjuje izazove, rizike i pretnje i preduzima korektivne aktivnosti radi sprečavanja negativnih uticaja na organizacije za koje su odgovorini.
Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.
Italijanski jezik 4 ili Španski jezik 4 (preuzmite materijal za vežbe i materijal za kolokvijum IV (desni taster miša/save link as))

 

III godina

Kroz spoljnu politiku Srbije saznaćete u čemu se ona razlikuje od unutrašnje politike, kad počinje da se proučava, i kako se otkrivaju njene karakteristike. Kakva je bila naša spoljna politika u vreme Karađrorđa, kneza Miloša, kneza Mihajla ili kralja Milana? Da li je na ubistvo Kralja Aleksandra Obrenovića uticala i njegova spoljna politika? U čemu su se razlikovali u vođenju spoljne politike kralj Petar i kralj Aleksandar? Da li je danas moguća politika nesvrstavanja koju je tako uspešno vodio Tito? Najzad, u okviru spoljne politike Srbije proučavaju se i naši tradicionalni spoljnopolitički saveznici (Rusija, Grčka,Rumunija),ali i one zemlje koje su ometale naše spoljnopolitičke interese. Na kraju pokušava se dati odgovor i na dilemu Srbija između Istoka i Zapada.
Kriza kao česta društvena i prirodna pojava zahteva teoretsko poznavanje i praktično delovanje menadžmenta radi sprečavanja njenog nastanka i otklanjanja posledica njenog negativnog djelovanja. Studenti se upoznaju sa mogućim odgovorima na krizne situacija, oporavkom i poukama, alatima kriznog menadžmenta i specifičnostima upravljanja u pojedinim vrstama krize.
Osnovni cilj kriminalistike kao nauke jeste suprostavljenje kriminalitetu. Kriminalistika omogućava efikasno otkrivanje, rasvetljavanje i dokazivanje krivičnih dela i učinilaca, na taj način sto pronalazi, usavršava i primenjuje najefikasnije metode i sredstva iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka. Kriminalistika je nauka o tehnici, taktici i metodici istraživanje i sprečavanje krivičnih dela. Tako da se deli na kriminalističku tehniku, taktiku i metodiku.
Usvaјanje opštih znanja iz prirode društvenih konflikata i upoznavanje sa strategiјama njihovog nenasilnog rešavanja, koјa će im pomoći da samostalno i u odgovaraјućim ulogama rešavaјu konfliktne situaciјe na nacionalnom regionalnom i međunarodnom nivou.
Znanja o teorijama geopolitike, načinima praktikovanja geopolitičkih stavova u međunarodnoj zajednici, najvažnijim međunarodnim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama i institucionalnom okviru za postizanje međunarodnog mira i bezbednosti. Studenti upoznaju mehanizme pomoću kojih se rešavaju ili proizvode međunarodni konflikti, odnosno ostvaruju interesi kontrole određenog prostora.
Izučavanjem i savlađivanjem ovih predmeta, sa stečenim praktičnim znanjima iz diplomatskog protokola, odlučivanja, besedništva, debatovanja i plesa, kao dopune opštem diplomatskom znanju, svakodnevne diplomatske dužnosti moći će da se obavljaјu sa većim ličnim pouzdanjem i većom efikasnošću.
Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.
Italijanski jezik 5 ili Španski jezik 5 (preuzmite materijal za vežbe (desni taster miša/save link as))
Do naglog porasta interesovanja za naučno proučavanje međunarodnih odnosa dolazi tek posle Prvog svetskog rata, koji je ostavio snažne tragove u životu čitavih generacija. Velika razaranja, teški zločini i do tada nezapamćeno uništavanje ljudi u neposrednim vojnim operacijama stvorili su stanje zabrinutosti kao ni jedan rat do tada. Izbijanje Drugog svetskog rata samo je ubrzalo nastojanja da se na naučnim temeljima formira disciplina koja ce izučavati prirodu međunarodnih odnosa i, s tim u vezi, uzroke nastanka sukoba između država, ali i mogućnosti predupređivanja i osujećivanja ratnih sučeljavanja. Na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost pod ovim predmetom se razumeva nauka o međunarodnim odnosima ali ne kao prevashodno deskriptivna disciplina, sto je karakteristično za druge akademske institucije. Ovaj predmet donekle pripada vrsti savremene istorije naroda i drzava, i kao takva obuhvata oblasti kao sto su ekonomija, trgovina, razmena proizvodnje, dobara, novca, kao i područja politike i kulture.Cilj ovog predmeta je naučno proučavanje međunarodnih odnosa, pri čemu se akcenat stavlja na prirodu i elemente moći država i drugih aktera u međunarodnim odnosima, na ravnotezu snaga, kolektivnu bezbednost, vođenje i sistem odlucivanja u spoljnoj politici i činioce koji deluju na osnovu kretanja u međunarodnim odnosima.
Studenti stiču znanja o osnovama obaveštaјno-bezbednosnih službi, njihovom mestu i ulozi u političkom sistemu, vrstama službi, načelima organizovanja, metodima rada i oblicima kontrole zakonitosti rada službi. Poznavanje organizaciјe i metoda rada obaveštaјno-bezbednosnih službi kao polazne osnove za rad u službama, kao i za suprotstavljanje delovanju službi
Ekonomska problematika je svakodnevno prisutna u našim životima. Privlačnim metodama, upoznaćete se za zanimljivim sadržajima međunarodnih ekonomskih odnosa. Ovo je preduslov postizanja ekonomskih uspeha u narastajućim globalnim procesima. Uloženi trud, rezultiraće višestruko.
Predmet je baziran da srudenti steknu veštine i sposobnosti da to znanje iz oblasti Savremenih sistema bezbednosti sistematizuјu, kao i da steknu sposobnosti za stvaranje i formulisanje novih ideјa kao rezultat kritičkog, logičkog i racionalnog razmišljanja, a sve u cilju ličnog doprinosa integralnoј bezbednosti
Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.
Italijanski jezik 6 ili Španski jezik 6 (preuzmite materijal za vežbe i materijal za kolokvijum 2016 (desni taster miša/save link as))