Završio je Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Magistrirao je (1977.) i doktorirao (1985.) na Pravnom fakultetu u Beogradu. U Višu školu unutrašnjih poslova došao je 1976. godine na mesto asistenta za predmet Društveno uredjenje SFRJ- politički sistem.

Za isti predmet izabran je u zvanje predavača (1980.), a zatim u zvanje profesora (1986.). Od 1988. godine profesor je na predmetu Ustavno pravo. Boravio je u više zemalja Azije, Amerike i Evrope gde je proučavao njihove ustavne sisteme.

Služi se engleskim, italijanskim i francuskim jezikom.

E-mail: vladimir.vugdelic@academyofdiplomacy.net