На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр. 76/2005, 100/2007 – Аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010 и члана 106. Статута Академије Савет Високе школе „Академија за дипломатију и безбедност“ на седницма одржаним дана 12.06.2008. године и 27.01.2012. године донео је пречишћен текст

С Т А Т У Т
Високе школе „Академија за дипломатију и безбедност” у Београду

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређује се оснивање и правни положај, организација и рад, делатност, обезбеђивање квалитета високог образовања, органи Високе школе академских студија, права, обавезе и одговорност студената и запослених, финансирање и друга питања од значаја за рад Високе школе „Академија за дипломатију и безбедност” (у даљем тексту: Академија).

KOMPLETAN TEKST