Nastavni kadar

Sanja Stošić

Dr Sanja Stošić

 

Osnovne studije Španskog jezika i književnosti završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nastavnički rad započela je 2007. godine na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, gde je angažovana u svojstvu predvača španskog jezika. Iste godine, dodeljena joj je stipendija za upis na poslediplomske magistarske studije Profesionalno usavršavanje profesora španskog, kao drugog stranog jezika na online studijama iberoameričke fondacije FUNIBER. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2008/9. godine Sanja Stošić je upisala doktorske studije (modul Kultura – smer Kulturologija i komunikologija) i trenutno je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije u kojoj istražuje uticaj španskog kolonijalnog perioda na kulturološki razvoj Filipina i konstituisanje filipinskog nacionalnog identiteta. Pored nastavnih aktivnosti, tokom svoje radne karijere aktivno se bavila naučno-istraživačkim radom u oblasti primenjene lingvistike, teorije prevođenja, kulturoloških studija, komunikologije i politikologije. Sa referatima je nastupala na mnogim nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima i kongresima, i osim što je učesnik brojnih do¬ma¬ćih i međunarodnih konferencija, autor je više naučnih i stručnih radova od kojih su neki objavljeni, a neki su još uvek u fazi pripreme za štampu. Kao posebna oblast njenog interesovanja izdvaja se nastava jezika za specifične ciljeve i profesionalno usmerena nastava španskog kao stranog jezika. Pored navedenog, član je Međunarodnog udruženja hispanista, Društva za strane jezike i književnosti Srbije i jedan od osnivača Diplomatske asocijacije Srbije.

Kontakt: sanja.stosic@fdb.edu.rs

vratite se nazadVratite se nazad