Nastavni kadar

Prof. dr Gordana Božilović Petrović

Prof. dr Gordana Božilović Petrović

 

Vanredni profesor na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost iz predmeta Kriminalistika i Krivično procesno pravo. U Beogradu završila osnovnu školu i Jedanaestu beogradsku gimnaziju. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala iz oblasti krivičnog prava, sa magistarskom tezom Primanje i davanje mita. Doktorirala u Beogradu, doktorska disertacija pod nazivom Teško ubistvo. Pretežan deo svoje radne karijere radila u pravosuđu, a sada zaposlena kao advokat, član Advokatske komore Beograd, i u zvanju vanrednog profesora na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost u Beogradu . Učestvovala na više stručnih i naučnih seminara i savetovanja u zemlji i inostranstvu, sa radovima iz oblasti krivičnog prava, krivičnog procesnog prava, međunarodnog krivičnog prava i humanitarnog prava na srpskom i engleskom jeziku. Radila kao saradnik na tumačenju zakona iz napred nevedenih oblasti prava. Autor monografiju Krivično delo primanja i davanja mita 2007. godine, izdavač Projuris, Beograd. Autor monografije Teško ubistvo 2011. godine, izdavač Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd. Autor skripte za predmet Krivično procesno pravo, izdavač Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd, 2014. godina. Autor skripte za predmet Kriminalistija, izdavač Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd, 2010. godina.

Kontakt: gordana.bozilovic@fdb.edu.rs

vratite se nazadVratite se nazad