Nastavni kadar

Prof dr Darko Tanaskovic

Prof. dr Darko Tanasković

 

Završio je Filološki fakultet u Beogradu. Diplomirao je orijentalnu filologiju (1970.), magistrirao (1972.) i doktorirao (1979.), disertacijom Arapski jezik u savremenom Tunisu – diglosija i bilingvizam, na istom fakultetu, gde je, na Katedri za orijentalistiku, izabran za asistenta – pripravnika za orijentalnu filologiju (1971.). Kao docent (1980.), vanredni profesor (1981.) i od 1988. godine redovni profesor na ovoj katedri predavao je i predaje više predmeta (Arapski jezik, Turski jezik, Uvod u orijentalnu filologiju, Persijsku književnost, Osnove islamske civilizacije, a na postdiplomskim studijama Uvod u uporednu gramatiku semitskih jezika i Lingvističku arabistiku). Objavio preko 600 naučnih i stručnih radova iz oblasti široko shvaćene orijentalistike. Profesor po pozivu na brojnim univerzitetima u zemlji i inostranstvu. 1995. godine izabran je u Evropsku akademiju nauka i umetnosti (Academia Scientiarum Et Arttium Europea Salcburg). Član je udruženja književnika Srbije, Udruženja književnih prevodilaca i srpskog PEN kluba. Od 1995.-1999. godine obavljao je dužnost ambasadora SRJ u Turskoj i (1998.-1999.) u Azerbejdžanu. Od 2002. do 2008. godine bio je na dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora SRJ pri Svetoj Stolici (Vatikan) i pri Malteškom viteškom redu. Od 2014. godine prof. dr Darko Tanasković je u mandatu ambasadora Srbije pri UNESCO, u Parizu.

vratite se nazadVratite se nazad