FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

raspisuje

Konkurs za izbor u zvanje

Saradnika u nastavi i zasnivanje radnog odnosa za uže naučne oblasti
političke i bezbednosne nauke
.

Na određeno vreme od 1 godine.
Broj izvršilaca: 4
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje, fakultet političkih nauka, fakultet bezbednosti, vojna akademija, student master akademskih studija koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam i smisao za nastavni rad.

Ostali uslovi za izbor nastavnika propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursa (overene kopije diploma, spisak naučnih i stručnih radova) dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati na adresu: Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd, ul. Travnička br. 2, 11000 Beograd.
Кontakt telefon: 011/2620-186. E-mail: office@fdb.edu.rs