KONKURS

Otvoren je konkurs za izbor u zvanje docenta i zasnivanje radnog odnosa nastavnika za užu naučnu oblast Bezbednosne nauke.
Na određeno vreme: 5 godina.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi: VIII stepen stručne spreme, završen Fakultet političkih nauka, Pravni fakultet, Fakultet bezbednosti, Vojna akademija ili Fakultet organizacionih nauka, doktorat iz oblasti za koju se bira, objavljeni stručni, odnosno naučni radovi u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

Ostali uslovi za izbor nastavnika propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursa (overene kopije diploma, spisak naučnih i stručnih radova) dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati na adresu: Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd, ul. Travnička br. 2, 11000 Beograd. Kontakt telefon: 011/2620-186.