KONKURS

Otvoren je konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika:

• NAZIV RADNOG MESTA:
Docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Bezbednosne nauke, na određeno vreme do 5 godina
• BROJ IZVRŠILACA: 5
• USLOVI: VIII stepen stručne spreme iz polja Bezbednosnih nauka, uža naučna oblast Osnovi bezbednosti, Sistemi bezbednosti, Međunarodna bezbednost, Bezbednosni menadžment, Krizni menadžment, Bezbednosna kultura, Obaveštajno-bezbednosne službe, Kriminalistika, Teorija konflikata, Politika bezbednosti, Savremene i bezbednosne integracije i vojna diplomatija, Strategije bezbednosti, Civilna bezbednost, Sistemi bezbednosti Srbije, Bezbednosne veštine, završen Fakultet političkih nauka, Pravni fakultet, Fakultet bezbednosti, Vojna Akademija, Policijska akademija ili drugi srodni fakulteti i doktorat iz oblasti za koju se bira.

• NAZIV RADNOG MESTA:
Docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Pravne nauke, na određeno vreme do 5 godina
• BROJ IZVRŠILACA: 5
• USLOVI: VIII stepen stručne spreme iz polja Pravnih nauka, uža naučna oblast Osnovi prava, Krivično pravo i Krivično-procesno pravo, završen Fakultet političkih nauka, Pravni fakultet ili Fakultet bezbednosti i doktorat iz oblasti za koju se bira.

• NAZIV RADNOG MESTA:
Docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Političke nauke, na određeno vreme do 5 godina
• BROJ IZVRŠILACA: 4
• USLOVI: VIII stepen stručne spreme iz polja Političkih nauka, uža naučna oblast Savremene političke teorije, završen Fakultet političkih nauka ili Pravni fakultet i doktorat iz oblasti za koju se bira.

• NAZIV RADNOG MESTA:
Docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Ekonomske nauke, na određeno vreme do 5 godina
• BROJ IZVRŠILACA: 2
• USLOVI: VIII stepen stručne spreme iz polja Ekonomskih nauka, uža naučna oblast Međunarodni ekonomski odnosi, Savremena ekonomija i Ekonomska diplomatija, završen Ekonomski fakultet ili Fakultet političkih nauka i doktorat iz oblasti za koju se bira.

• NAZIV RADNOG MESTA:
Nastavnik stranog jezika, na određeno vreme do 3 godine
• BROJ IZVRŠILACA: 1
• USLOVI: Završene master akademske studije ili osnovne akademske studije u trajanju od minimalno četiri godine, VII1 stepen stručne spreme iz polja Filoloških nauka – Engleski jezik, završen Filološki fakultet .

• OSTALI USLOVI za izbor nastavnika propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursa (overene kopije diploma, spisak naučnih i stručnih radova) dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa putem e-mail adrese r.snezana@fdb.edu.rs ili na adresu Travnička 2, 11000 Beograd.