KONKURS

Otvoren je konkurs za izbor u zvanje docenta i zasnivanje radnog odnosa nastavnika za užu naučnu oblast Bezbednosne nauke.
Na određeno vreme: 5 godina.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi: VIII stepen stručne spreme, završen Fakultet političkih nauka, Pravni fakultet, Fakultet bezbednosti, Vojna akademija ili Fakultet organizacionih nauka, doktorat iz oblasti za koju se bira, objavljeni stručni, odnosno naučni radovi u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

Ostali uslovi za izbor nastavnika propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursa (overene kopije diploma, spisak naučnih i stručnih radova) dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave slati na adresu: Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd, ul. Travnička br. 2, 11000 Beograd. Kontakt telefon: 011/2620-186.

————————————————

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST
11000 Beograd, Travnička 2.

otvara konkurs za radno mesto

Bibliotekar – na neodređeno vreme

USLOVI: Kandidati moraju imati stečeno visoko obrazovanje u oblasti bibliotekarstva i to: na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine ili na master akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti; znanje iz informatike; znanje engleskog jezika.

Probni rad je obavezan, osim u slučaju kada je kandidat već radio minimum šest meseci na fakultetu.

Konkursna prijava treba da sadrži: biografiju kandidata (CV); skeniranu diplomu o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, kopiju uverenja o položenom stručnom bibliotečkom ispitu, dok će kandidati/kandidatkinje pozvani na razgovor, dostaviti original dokumenata na uvid. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati/kandidatkinje koji uđu u uži izbor.

Prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova objavljene potrebe za zapošljavanjem, dostaviti na mail office@fdb.edu.rs sa naznakom „Za konkurs“.

Konkurs važi od: 16.04.2018.