Nastavni kadar

Prorokovic

Dr Dušan Proroković

 

Dušan N. Proroković (Loznica, 1976) doktor je političkih nauka i doktor nauka bezbednosti. Osnovne studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a poslediplomske na Visokoj školi za međunarodne odnose i javnu upravu u Pragu (Češka), na Odseku za međunarodne odnose i diplomatiju, gde je potom i magistrirao.

Zvanje doktora nauka stekao je na Кatedri međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu političkih nauka i međunarodnih odnosa slovačkog državnog Univerziteta Mateja Bela u Banskoj Bistrici, a potom je posle završenih doktorskih studija odbranio i doktorsku disertaciju na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Tokom dvehiljaditih godina bio je politički aktivan, učestvujući u procesu pregovora o budućem statusu Кosova pod pokroviteljstvom UN, zbog čega je obavljao veći broj značajnih funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Republike Srbije.

Učesnik je većeg broja međunarodnih konferencija i simpozijuma, autor preko četrdeset eseja, prikaza i članaka objavljenih u zbornicima, stručnim i naučnim časopisima, više stotina novinskih članaka iz oblasti međunarodnih odnosa, geopolitike, diplomatije i bezbednosti, kao i monografija Кosovo: međuetnički i politički odnosi (2011), Geopolitika Srbije: položaj i perspektive na početku XXI veka (prvo izdanje 2012), Nemačka geopolitika i Balkan: o ciljevima srednjoevropskog kontinentalizma (2014) i dvotomnog dela Era multipolarnosti (2018). U zvanje vanrednog profesora na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost izabran je 2018. godine.

Pored toga, radi i kao naučni saradnik na beogradskom Institutu za međunarodnu politiku i privredu, gde je načelnik Centra za evroazijske studije, izvršni direktor je Centra za strateške alternative iz Beograda i spoljnopolitički komentator međunarodnog Radio Sputnjika.

Pored maternjeg srpskog, govori još pet jezika. Oženjen, otac četvoro dece.

vratite se nazadVratite se nazad