Nastavni kadar

Doc. dr Milena Kukrić

Doc. dr Milena Kukrić

 

Doktorirala je na Univerzitetu Privredna akademija, Novi Sad, iz oblasti menadžment i biznis; tema doktorske disertacije je Model skladišta podataka kao informaciona osnova za poslovno odlučivanje. Osnovni stepen obrazovanja, diplomirani inženjer elektrotehnike je dobila na Elektrotehničkom fakultetu, Odsek za računarstvo i informatiku, Univerziteta u Sarajevu, BiH. Radi kao profesor na predmetima iz oblasti informatike. Poseduje visoki nivo iskustva u analizi sistema, kao i u razvoju i implementaciji brojnih primenjenih projekata i informacionih sistema. Njeno istraživanje je orijentisano na značaj modeliranja podataka, organizaciji i analizi podataka, konceptu savremenih baza podataka za podršku procesu odlučivanja u poslovnim sistemima, kao i praćenju svih savremenih dostignuća iz oblasti informacione tehnologije. Ima više objavljenih radova i učešća na stručnim i naučnim konferencijama iz oblasti informacionih tehnologija.

vratite se nazadVratite se nazad