Nastavni kadar

Doc. dr Mile Stojković

Doc. dr Mile Stojković

 

Autor tridesetak naučnih i stručnih radova iz oblasti teorije Ratne veštine i pet separata za naučne studije, a bio je autor i voditelj većeg broja referata za naučne skupove i seminare nacionalnog i međunarodnog karaktera. Objavio je veći broj članaka u vojnim časopisima i drugim publikacijama iz oblasti Strategije i Doktrine odbrane. Problematika iz oblasti politike i sistema odbrane bila mu je uža specijalnost. Kao član raznih radnih timova u Ministrastvu odbrane i Generalštabu JNA, Vojske Jugoslavije i Vojske Državne Zajednice SCG, učestvovao je u koncpiranju i izradi većeg broja doktriranih dokumenata iz oblasti odbrane kao što je, Strategija odbrane DZ SCG, Bela knjiga odbrane, Doktrina Vojske SCG, Strategijski pregled odbrane i dr. Bio je aktivni učesnik i u izradi nacrta raznih normativnih dokumenata u odblasti odbrane, kao što je Zakon o odbrani, Zakon o vojsci i dr. Autor je udžbenika: Bezbednosni menadžment – Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš 2010; Osnovi kriznog menadžmenta – Visoka škola sturkovnih studija Pravo i Bezbednost, Niš 2012; Nacionalna bezbednost Srbije, Visoka škola strukovnih studija Pravo i Bezbednost, Niš 2012.

Kontakt: mile.stojkovic@fdb.edu.rs

vratite se nazadVratite se nazad