Nastavni kadar – Novinarstvo

Mihajlo Manić

 

 

 

 

dr Mihajlo Manić

Novinarska etika, Odnosi sa medijima

Dr Mihajlo Manić osnovne studije završio je na Filozofskom fakultetu i Nišu. Diplomirao je na predmetu Sociologija masovnih komunikacija, a naziv diplomskog rada je: Video-medij u funkciji izgradnje demokratskog društva. Magistrirao je sa temom: Masovno komuniciranje u kulturno-sociološkom diskursu, a doktorska disertacija glasi: Mediji u sistemu globalnog društva i njihova sociokomunikacijska uloga. Na poslediplomskim studijama bio je stipendista programa za mlade talente koji je finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj, Ministarstvo prosvete i sporta i Republička fondacija za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Na Filozofskom fakultetu u Nišu bio je angažovan na Institutu za sociološka istraživanja. Učestvovao je u realizaciji projekta 1310 i u obradi i pripremi Zbornika radova sa međunarodnog naučnog skupa. Profesionalne akademske aktivnosti nastavlja na istom fakultetu i izvodio je nastavu-vežbe na Departmanu za Novinarstvo. U medijima je bio profesionalno angažovan na poslovima voditelja, spikera, novinara i urednika različitih rubrika. Radio je u elektronskim (radio i TV) i štampanim medijima. Autor je više naučnih radova objavljenih u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Učestvovao je na nekoliko međunarodnih naučnih skupova.

Čemu ćete naučiti studente?
a) racionalnom, naučnom, akademskom i svakodnevnom razumnom promišljanju;
b) kritičkom osvrtu i principu filozofske sumnje u neargumentovano plasirane „činjenice“ i „životne istine“;
c) suštini novinarske profesije, novinarske etike i slobodnog zaključivanja;
d) novinarskoj „snalažljivosti“, „promućurnosti“, istrajnosti i upornosti.

Karakteristike pristupa
Posvećen studentima i njihovim naučnim zahtevima i želji da oplemene svoje znanje. Uči od studenata, jer je to neprekidan životni proces. Spreman da požrtvovano i nesebično pruži znanje i umeće u iskrenoj, direktnoj, otvorenoj i profesionalnoj komunikaciji sa studentima i kolegama.

vratite se nazadVratite se nazad