Prof. dr Gordana Mrdak
Prof. dr Aleksandar Damnjanović

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KORPORATIVNA BEZBEDNOST

Korporativno-upravljanje-i-korporativna-bezbednost-koricaUdžbenik iz predmeta „Korporativno upravljanje i korporativna bezbednost“ urađen je prema zahtevima nastavnog plana i studijskog programa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, na master studijama Korporativna bezbednost. Udžbenik ima za cilj da studentima pomogne u sticanju osnovnih, kako teorijskih tako i praktičnih znanja iz oblasti korporativnog upravljanja, kao i zaštite lica, imovine i poslovanja privrednih subjekata. Studentima ova knjiga, pored toga što je deo osnovne literature, može poslužiti i kao koristan materijal za bolje razumevanje oblasti korporativnog upravljanja, kao i svih bezbednosnih izazova i pretnji koji na različite načine ugrožavaju ili onemogućavaju normalan rad i funkcionisanje privrednih subjekata.

Udžbenik je rezultat nastojanja da se na opštoj teorijsko-istraživačkoj osnovi tematika korporativnog upravljanja i bezbednosti poslovanja privrednih subjekata, a koje su po svom karakteru veoma kompleksne i složene, metodološki obradi i sistematizuje na jednom mestu kao jedna koherentna i kompaktna celina. Naime, kompleksnu i raznovrsnu problematiku autori su uspeli da ukomponuju u kvalitetnu celinu, nudeći tako po prvi put na ovim prostorima udžbeničku literaturu, ali i štivo neophodno za savremenu praksu korporativnog upravljanja i korporativne bezbednosti.

Udžbenik, na jednom mestu metodološki, sistematizovano i jasno definiše, da korporativno upravljanje i korporativna bezbednost predstavljaju važnu potporu poslovnog procesa koji su direktno u funkciji uspešnog poslovanja modernih korporacija. Iz toga razloga, a polazeći od značaja koji imaju moderne korporacije za privredu svake zemlje, autori su celokupan sadržaj knjige, izbor tema, način izlaganja i sl., prvenstveno prilagodili potrebama i zahtevima korporacija u pravcu uspostavljanja i razvoja korporativnog upravljanja, kao i podizanja nivoa bezbednosti poslovanja kompanija, a što u krajnjoj instanci doprinosi dugoročnoj konkurentnosti i efikasnosti kompanija i njihovoj profitabilnosti.

Pored edukativnog karaktera koji studentima obezbeđuje sticanje potrebnih znanja iz ove oblasti, udžbenik ima i instruktivni karakter. Autori su nastojali da izborom sadržaja, načinom interpretacije, argumentacijom koja je navođena, kao i stilom izlaganja, učine ovu knjigu prihvatljivom ne samo za studente, već i za širi krug čitalaca. Iz tog razloga, knjiga može biti korisna i svim zainteresovanim licima koji direktno ili indirektno učestvuju u kreiranju i razvoju korporativnog upravljanja i politike korporativne bezbednosti u korporacijama, te zaposlenima u različitim sektorima i službama, čija je osnovna funkcija upravljanje kompanijama i/ili bezbednost i zaštita lica, imovine i poslovanja. Isto tako, knjiga može da koristi i svim licima koji žele da prošire i prodube svoja postojeća saznanja iz oblasti korporativnog upravljanja i bezbednosti poslovanja kompanija.

Knjiga je pisana razumljivo, lakim stilom i jezikom, sa nesumnjivim poznavanjem teorije i prakse iz ove oblasti i šire problematike korporativnog upravljanja i korporativne bezbednosti.

Na kraju, knjiga može u značajnoj meri doprineti daljem razvoju kulture korporativnog upravljanja i podizanja nivoa bezbednosti poslovanja privrednih subjekata u postojećem turbulentnom okruženju, od čega dobrobit mogu da imaju svi relevantni nosioci interesa, kako u privatnim kompanijama, tako i javnim preduzećima u kojima je implementacija korporativnog upravljanja i korporativne bezbednosti na izuzetno niskom nivou i pored postojanja odgovarajuće zakonske regulative.

Naime, u javnim preduzećima postoji potreba uspostavljanja adekvatnog i efikasnog sistema upravljanja i kontrole poverenim sredstvima, a da bi ova preduzeća uspešno i efikasno ostvarivala svoje ciljeve neophodna je primena i unapređenje sistema korporativnog upravljanja, kao i podizanja nivoa bezbednosti poslovanja kompanija, u čemu im ova knjiga može biti od značajne pomoći.

Prof. dr Gordana Mrdak
Prof. dr Aleksandar M. Damnjanović