PRILOZI UZ IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA

Standard 1
Prilog 1.1. Strategija obezbeđenja kvaliteta
Prilog 1.2. Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta
Prilog 1.3. Akcioni plan za sprovođenje strategije i odluke o njegovom usvajanju i dopunama

Standard 2
Prilog 2.1. Usvojeni dokument – Standardi i postupci za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove
Prilog 2.2. Usvojeni plan rada i procedura za praćenje i unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove u okviru standarda kvaliteta
Prilog 2.3. Usvojeni godišnji izveštaji o radu uspostavljenog tela (komisije, odbora, centara) za unutrašnje osiguranje kvaliteta visokoškolske ustanove

Standard 3
Prilog 3.1. Formalno uspostavljeno telo (komisija, odbor) sa konkretnom odgovornošću za unutrašnje osiguranje kvaliteta u visokoškolskoj ustanovi (izvod iz Statuta) i opis rada (do 100 reči).
Prilog 3.2. Spisak svih anketa
Prilog 3.3. Dokument o analizi rezultata anketa i o usvajanju korektivnih i preventivnih mera

Standard 4
Prilog 4.1. Analiza rezultata anketa o mišljenju diplomiranih studenata o kvalitetu studijkog programa i postignutim ishodima učenja.
Prilog 4.2. Analiza rezultata anketa o zadovoljstvu poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca.

Standard 5
Prilog 5.1. Analiza rezultata anketa studenata o kvalitetu nastavnog procesa
Prilog 5.2. Procedure i postupci koji obezbeđuju poštovanje plana i rasporeda nastave.
Prilog 5.3. Dokaz o sprovedenim aktivnostima kojima se podstiče sticanje aktivnih kompetencija nastavnika i saradnika

Standard 6
Prilog 6.1. Spisak nagrada i priznanja nastavnika, saradnika i studenata za ostvarene rezultate u naučnoistraživačkom i umetničko-istraživačkom radu.
Prilog 6.2. Odnos nastavnika i saradnika uključenih u projekte u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika na visokoškolskoj ustanovi.
Prilog 6.3. Odnos broja SCI-indeksiranih radova u odnosu na ukupan broj nastavnika i saradnika na visokoškolskoj ustanovi.

Standard 7
Prilog 7.1. Pravilnik o izboru nastavnika i saradnika
Prilog 7.2. Odnos ukupnog broja studenata (broj studenata odobren akreditacijom pomnožen sa brojem godina trajanja studijskog programa) i broja zaposlenih nastavnika na nivou ustanove

Standard 8
Prilog 8.1. Pravilnik o proceduri prijema studenata
Prilog 8.2. Pravilnik o ocenjivanju
Prilog 8.3. Procedure i korektivne mere u slučaju neispunjavanja i odstupanja od usvojenih procedura ocenjivanja

Standard 9
Prilog 9.1 Opšti akt o udžbenicima
Prilog 9.2. Spisak udžbenika i monografija čiji su autori nastavnici zaposleni na visokoškolskoj ustanovi (sa rednim brojevima)
Prilog 9.3. Odnos broja udžbenika i monografija (zajedno) čiji su autori nastavnici zaposleni na ustanovi sa brojem nastavnika na ustanovi

Standard 10
Prilog 10.1. Šematska organizaciona struktura visokoškolske ustanove
Prilog 10.2. Analiza rezultata ankete studenata o proceni kvaliteta rada organa upravljanja i rada stručnih službi

Standard 12
Prilog 12.1. Finansijski plan
Prilog 12.2. Finansijski izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu

Standard 13
Prilog 13.1 Dokumentacija koja potvrđuje učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

Standard 14
Prilog 14.1 Informacije prezentovane na sajtu visokoškolske ustanove o aktivnostima koje obezbeđuju sistematsko praćenje i periodičnu proveru kvaliteta u cilju održavanja i unapređenje kvaliteta rada visokoškolske ustanove.

Standard 15
Prilog 15.1 Pravilnik doktorskih studija
Prilog 15.2 Izvod iz Statuta koji reguliše doktorske studije
Prilog 15.3 Pravilnik o radu doktorske škole
Prilog 15.4 Pravilnik o izboru mentora
Prilog 15.5 Postupak izrade i odbrane doktorske disertacije i doktorskog umetničkog projekta

PREUZMI SVE PRILOGE