Dr Jelena Lopičić Jančić, redovni profesor
na Akademiji za Diplomatiju i Bezbednost

Dr Jelena Lopičić Jančić je rođena 31.avgusta 1972. godine u Beogradu. Osnovnu školu je završila sa odličnim uspehom u Čikagu. Srednju Pravno-Birotehničku školu u Beogradu završila je 1990.godine sa odličnim uspehom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 6. juna 1994. godine na krivično-sudskom smeru. Tokom leta 1993. godine kao stipendista Beogradskog Univerziteta bila je na praksi na Univerzitetu Ilinoj u Čikagu (University of Illinois at Chicago) za krivično pravo, međunarodno krivično pravo i kriminalistiku. Posle završetka studija, 1994. godine pohađala je Akademiju za Međunarodno Privatno pravo pri Međunarodnom Sudu Pravde u Hagu, sledeće godine, (1995.godine) pohađala je i Akademiju za Međunarodno Javno pravo pri Međunarodnom Sudu Pravde u Hagu. Od 01.jula 1994.godine do 1.jula 2012.godine bila je član advokatske komore Srbije, prvo kao advokatski pripravnik, a od 1997.godine kada je položila pravosudni ispit kao advokat. Proglašena je za najmlađeg advokata Srbije 1999. godine. Kao advokatski pripravnik, a kasnije kao advokat učestvovala je u timu advokata branilaca u više slučajeva optuženih Srba pred Međunarodnim Krivičnim Tribunalom u Hagu. (predmeti Duško Tadić, Goran Lajić, Zdravko Govedarica, general Đordje Đukić, Slavko Dokmanović, Zoran Žigić, Zoran Vuković i Milan Lukić).

Dr Jelena Lopičić Jančić je 1998. godine magistrirala na Pravnom fakultetu sa temom “Ratni zločin protiv civilnog stanvoništva iz čl.142 KZ SRJ”, a 2003.godine doktorirala na Pravnom fakultetu sa temom “Krivičnopravna zaštita ratnih zarobljenika u jugoslovenskom krivičnom pravu”.

Poseduje sertifikat posebnog znaja iz oblasti prava deteta i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica koja su navedena u članu 150 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Odlukom Ministarstva za Nauku i tehnološki razvoj od 2009.godine imenovana je za naučnog saradnika u oblasti društvenih nauka-pravo pri Institutu za kriminološka i sociološka Istraživanja u Beogradu. Te iste godine počinje da predaje krivično materijalno pravo (opšti i posebni deo) na osnovnim studijama, a međunarodno humanitarno pravo na master studijama na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, prvo kao docent, a kasnije kao vandredni profesor, a od 2014.godine je izabrana u zvanje redovnog profesora na Akademiji za diplomatiju i bezbednost. Dr Jelena Lopičić Jančić je stalni sudski prevodilac za engleski jezik za područje Višeg suda u Beogradu. Objavila je 7 knjiga i 35 clanaka iz oblasti medjunarodnog i krivičnog prava.