Završio je Vojnu Akademiju finansijskog smera u Beogradu, kao student generacije.

U jedinicama Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, obavljao je više značajnih dužnosti u okviru finansijske službe, sve do kraja 2004. godine, kada mu je prestala aktivna vojna služba u činu pukovnika.

Magistrirao je 2000., a doktor nauka je postao 2011.godine. Nastavnički posao je započeo u Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo (2007.godine), gde je izabran u zvanje profesora strukovnih studija za ekonomsko finansijsku oblast i oblast menadžmenta i preduzetništva. U zvanje docenta za naučnu oblast „Ekonomske nauke“ izabran je 2012. godine.

Predmeti sa kojima se do sada pojavljivao u ulozi nastavnika su: Ekonomika i organizacija poslovanja, Međunarodna ekonomija, Mikroekonomija, Carine i špedicija, Međunarodni ekonomski odnosi i Savremena ekonomija.

Autor je i koautor jedne knjige i dvadesetak naučnih i stručnih radova. Uz značajne rezultate u obezbeđivanju nastavno-naučnog podmlatka, doc. dr Duško Kostić, učestvovao je, sa saopštenjima, na više domaćih i međunarodnih konferencija, simpozijuma i skupova.

E-mail adresa: dusko.kostic@academyofdiplomacy.net