DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

ISSN 2620-0333 • UDK 341.7/.8 • Godina II, vol. 2 • Broj 1/2019.

UVODNIK

Diplomatija i bezbednost, broj 1, godina 2.U godini u kojoj se obeležava 20. godišnjica od bombardovanja SR Jugosla- vije 1999. od strane NATO-a, kao i 70 godina od postojanja Alijanse, bilo je prirodno da se tematski opredelimo da centralni prostor časopisa bude posvećen ovom događaju, odnosno njegovoj teorijskoj vizuri sa stanovišta savremene percep- cije uzročno-posledičnih aspekata. Takođe, tema broja je operacionalizovana Okruglim stolom „Međunarodnopravni i bezbednosni aspekti NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999.“ održanim 30. maja 2019. u organizaciji Instituta za strateške studije Fakulteta za diplomatiju i bezbednost iz Beograda. Tom prilikom kao učesnici su se pojavili, osim istaknutih univerzitetskih profesora i predstavnika državnih institucija, i neki od istorijskih aktera iz pregovaračkog procesa tzv. „Kumanovskog sporazuma“ kojim je okončano bombardovanje. Time se, u meri u kojoj je to bilo moguće, pridružujemo obeležavanju i sećanju na te tragične dane koji su, možda po prvi put u poslednjih 20 godina, dobili dužnu pažnju od strane državnih institucija, naučne javnosti i dela nevladinog sektora.

Radovi posvećeni ovoj temi potvrđuju da protok vremena nije umanjio različite narative o ovom događaju. U Srbiji, kao i u jednom broju relevantnih svetskih sila, sve vreme postoji apsolutni konsenzus da je reč o NATO agresiji, dok se u Alijansi i dalje tvrdokorno drže sintagme o „humanitarnoj intervenciji“, očuvanju „kredibiliteta“ i sl. Ovaj pristup nije naišao na širu i objektivnu međunarod- nopravnu podršku u nauci međunarodnog javnog prava, kao i u međunarodnim odnosima i sada, u bitno izmenjenoj geopolitičkoj situaciji, pokazuje se da iza upotrebe sile ne stoji humanitarna zabrinutost, već interesi za pristup resursima, za obaranje nepodobnih političkih sistema i uvlačenje novih država u svoju orbitu.
Osim tematskih radova, u ovom broju objavljuju se i radovi iz oblasti geopolitike, diplomatije, bezbednosti, ekonomije i istorije, kao i radovi teoretičara iz Rusije i Ukrajine. Na taj način, časopis „Diplomatija i bezbednost“ ostaje posvećen svojoj izvornoj koncepciji da bude otvoren autorima iz zemlje i inostranstva, kao i multidisciplinarnom pristupu sa stanovišta savremene teorijske misli.

Uz zahvalnost autorima i učesnicima Okruglog stola, izražavamo uverenje da će časopis, svojom aktuelnošću i idejama, privući pažnju stručne javnosti.

Glavni i odgovorni urednik Prof. dr Andreja Savić

Diplomatija i bezbednost, broj 1 (godina 2)
(preuzmite PDF)