Marija P. Jovanović diplomirala 2001 na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Italijananski jezik i književnost. Završila jednogodišnja specijalizacija u oblasti naučnog i stručnog prevodilaštva (2007.). Učestvovala na seminaru za predavače italijanskog jezika, italijanski kulturni centar (2004/5/6); stipendirani kursevi usavršavanja u Italiji 2000/2001, Univerzitet u Bariju. U kontinuitetu se bavi prevodilaštvom. Na Fakultetu za mendžment malih i srednjih preduzeća je uspešno završila sve planom i programom predviđene obaveze postiplomskih dvogodišnjih studija. Magistarska teza je odbranjena 2010. godine na temi “Uloga i značaj poslovne komunikacije u savremenom menadžemntu”. U toku je izrada doktorske disertacije, a odbrana iste je predviđena za oktobar 2012. godine.

E-mail: marija.jovanovic@academyofdiplomacy.net