Универзитет „Унион-Никола-Тесла“ у Београду
Факултет за дипломатију и безбедност
Београд, ул. Милорада Екмечића бр. 2
ПИБ 109213526
Матични број 17882163
Београд, 08.09.2022. године

На основу  чл. 94 и 96 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.88/2017, 73/2018- др. закон, 67/2019, 6/2020-др.закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон) и чл 71 Статута Факултета за дипломатију и безбедност, а у вези члана 51 и 54 Статута Факултета, вршилац дужности декана, дана 08.09.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

  1. Обавештавају се студенти I године основних академских студија, свих департмана, да школска година 2022/23. почиње 03.10.2022. године према распореду часова.
  2. Студенти старијих година, као и студенти мастер студија свих департмана школску годину 2022/23. почињу 10.10.2022. године према распореду часова.
  3. Настава ће се одвијати непосредно, у просторијама Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Како је чл. 71 Статута Факултета предвиђено да се студије реализују у току школске године, која почиње 1.октобра и траје 12 недеља, те да се настава и остале вананаставне активности одвијају према плану рада који се доноси најкасније 15 дана пре почетка семестра, то је одлучено као у изреци. 

в. д. декана

Прoф. др Михајло Манић