Izvor: Studentska služba

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE OSNOVIH STUDIJA IZ PREDMETA KRIVIČNO PRAVO – OPŠTI DEO

ČETVRTAK 22.10.2020 

Poštovani studenti,

Iz udžbenika Krivično pravo – Opšti deo, autora  Stojanović Zorana , dvadesedsedno dopunjeno i izmenjeno izdanje Beograd 2020 godine  treba da obradite i naučite sledeću oblast pod nazivom

– “Osnovna načela krivičnog prava”

A to su sledeća ispitna pitanja:

  • Načelo zakonitosti (ispitno pitanje br. 5);
  • Načelo legitimnosti (ispitno pitanje br. 6);
  • Načelo individualne subjektine odgovornosti –načelo krivice (ispitno pitanje br. 7);
  • Načelo humanosti (ispitno pitanje br. 8);
  • Načelo pravednosti i srazmernosti (ispitno pitanje br. 9).

Tokom obrade i učenja gore navedene oblasti  koristite i Komentar krivičnog zakonika Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 – ispr, 107/2005 – ispr, 72/2009, 111/2009, 121/2012,104/2013, 108/2014 94/2016 i 35/2019) autora prof. Stojanović Zorana, deseto dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd 2020.

Na stranici predmeta postavljena je prezentacija gore navedene oblasti, a koja je izvedena iz udžbenika Krivično pravo – opšti deo.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća tokom učenja, možete me kontaktirati na moj email ili na sledećem času naredne sedmice na fakultetu.

S poštovanjem,

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić