Izvor: Doc. dr Stevo Ivetić

Poštovane kolege master studenti,

Prehodno sam Vam sugerisao da konverzaciju vezano za planirane nastavne jedinice vršimo svakog utorka (31.3.2020).

Potrebno je da obradimo sledeće teme :

1. EKOLOŠKA BEZBJEDNOST – fenomen koji sve više dobija na značaju i aktuelnosti
– Koje vrste ekoloških problema su pitanja nacinalne bezbjednosti?
– Da li smatrate da postoje i koji su to dvostruki standardi velikih sila u odnosu na R Srbiju, ali i neke druge države, u odnosu na ekološke probleme i incidente ?
– Da li postoji mogućnost da ekološka bezbjednost utiče na nacionalnu bezbjednost Srbije?
– Povezanost multinacionanih kompanija i narušavanje svjetske ekološke bezbjednost i njezin uticaj na manje razvijene države?

2. EKONOMSKA BEZBJEDNOST
– Objasni spregu ekonomskih ciljeva države sa njenim političko – vojnim dugoročnim ciljevima?
– Pojasni pojam uloge i značaja ekonomske diplomatije, šta su njeni ciljevi i zadaci?
– Ekonomske migracije radnika i njezin uticaj na nacionalnu bezbjednost u svijetu i kod nas?

3. DIPLOMATIJA PRINUDE
– Definiši diplomatiju prinude?
– Veza između diplomatije prinude (“meke sile”) i ekonomske bezbjednost, Vaš stav?
– Primjeri prinude u svijetu i državama bive SFRJ, posebno vezano za Kosovo i BiH?
– Razlozi zbog čega je Zapad učestalo koristio diplomatsku silu nakon kraja Hladnog rata?

Molim Vas da se pridržavate naših dogovora iz i mejl prepiske vezano za nastavno gradivo i procedure izbora i izrade kvalitetnih seminarskih radova.
Stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,
doc. dr Stevo Ivetić