Fakultet za diplomatiju i bezbednost je u postupku akreditacije studijskog programa osnovnih akademskih studija pod nazivom PRODUКCIJA DRAMSКIH I AUDIOVIZUELNIH UMETNOSTI I MEDIJA koji traje tri godine, odnosno šest semestara u vrednosti 180 ESPB.

Program ima za cilj osposobljavanje studenata za samostalnu umetničku delatnost u oblasti profesionalne umetničke delatnosti, konkretno umetničke, medijske i kulturne produkcije, a za kvalifikovan rad na različitim projektima u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medije, kao i organizacijama i institucijama kulture na poslovima umetničkog rukovođenja, upravljanja umetničkom produkcijom, razvojem umetničkog stvaralaštva, kako u domenu tradicionalnih umetničkih formi izražavanja, tako i u novim informatičkim i kreativnim domenima razuđene i, u ponudi, veoma složene scene modernih audiovizuelnih i dramskih umetnosti. Ishod studijskog programa je sposobnost za planiranje i ostvarivanje visokih umetničkih rezultata kroz osmišljavanje i upravljanje projektima i programima u umetnosti, medijima i kulturi, marketinšku delatnost i sl.

Program omogućuje sticanje zvanja dramski i audiovizuelni umetnik: producent.

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenom srednjom školom, koja polažu kombinovani test razmišljanja i matematičko-logičkih šablona. Uspeh na testu kandidatima donosi 60% bodova (od mogućih 100), a uspeh u svim razredima srednje škole 40%.

Lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, sa okvirnim sadržajem.

Nastava na studijskom programu PRODUКCIJA DRAMSКIH I AUDIOVIZUELNIH UMETNOSTI I MEDIJA se izvodi klasičnim putem, ali je interaktivnog karaktera jer uključuje kreativne radionice, kao i primere iz prakse, čime podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu, preduzetnički duh i primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa odvija se i kroz mentorski rad. Studenti neposredno sarađuju sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravaju stečena znanja i imaju priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i umetničkog izražavanja. Кvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

– predavanja,
– izvođenja praktičnih i stručno-umetničkih vežbi,
– kreativne radionice,
– izradu seminarskih i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
– diskusiju između studenata i nastavnog osoblja sa naglašenom razmenom mišljenja,
– osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
– obavljanja umetničke prakse.

Opširnije o ovom studijskom programu na http://produkcija.fdb.edu.rs