Fakultet  za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2, Beograd

 KONKURS

za upis studenata u prvu godinu

osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini

Fakultet za diplomatiju i bezbednost (u daljem tekstu Fakultet) u prvom upisnom roku upisuje 100 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskom programu Diplomatija i bezbednost, i 20 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskom programu Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija u školskoj 2019/2020. godini.

Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na akreditovani studijski program Diplomatija i bezbednost, obima 180 ESPB u trajanju od tri godine, zvanje: Politikolog za diplomatiju i bezbednost. Kandidati se mogu prijaviti i upisati i na studijski program (u postupku akreditacije) Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija, obima 180 ESPB u trajanju od tri godine, zvanje: Dramski audiovizuelni umetnik – producent.

Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskom programu Diplomatija i bezbednost imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim četvorogodišnjim obrazovanjem.

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskom programu Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija imaju kandidati sa prethodno završena srednjim četvorogodišnjim obrazovanjem. Na ovom studijskom programu u polju umetnosti pravo upisa imaju i kandidati sa prethodno završena tri razreda srednje škole.

Kandidat za upis polaže prijemni ispit.

Rangiranje se vrši prema merilima navedenim u tekstu Konkursa.

Na studijskom programu Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija rangirani kandidati obavljaju intervju sa šefom katedre za Produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija nakon čega se formira konačna rang lista.

Strani državljanin se može upisati. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu (nostrifikovanu) stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez nostrifikacije.

Konkursni termini u prvom upisnom roku

– Prijavljivanje kandidata: 19. do 25. juna 2019. godine;

– Liste prijavljenih kandidata se ističu 27. juna 2019. godine do 15h;

– Polaganje prijemnog ispita: 28. juna 2019. godine u 10h;

– Objavljivanje rezultata: najkasnije do 28. juna 2019. godine do 15 časova na preliminarnoj rang listi;

– Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) a najkasnije do 3. jula 2019. do 13 časova;

– Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 4. jula do 13  časova;

– Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 5. jula do 13 časova;

– Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe – najkasnije 8. jula u 10 časova;

– Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije do 9. jula do 12h;

– Upis: najkasnije od 9. do 12. jula 2019. godine, nakon objavljivanja konačne rang liste fakulteta;

– Upis kandidata mora biti završen 12. jula do 13h.

Drugi upisni rok:

– Prijavljivanje kandidata: 2. i 3. septembra 2019. godine do 13h.

– Polaganje prijemnog ispita: 4. i 5. septembra 2019. godine u 10h.

– Objavljivanje rezultata: najkasnije 6. septembra do 15 časova na preliminarnoj rang listi;

– Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) do 9. septembra do 13 časova.; Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 10. septembra u 13 časova;

– Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 11. septembra do 10 časova;

– Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe – 12. septembra u 10 časova;

– Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije 12. septembra do 15 časova;

– Upis kandidata mora biti završen 13. septembra do 15h.

 Prijave na konkurs slati isključivo elektronskim putem na mejl: office@fdb.edu.rs. U mejlu navesti:

            – Subject: “Prijava za upis u prvu godinu studija”

            – U tekstu mejla napisati:                    

 1. Ime (ime jednog roditelja) Prezime
 2. Naziv završene srednje škole
 3. Broj lične karte, pasoša ili vozačke dozvole
 4. Grad, ulica i broj
 5. Lični kontakt telefon
 6. Mail adresa

NA PRIJEMNOM TESTU PONETI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT SA SLIKOM (LIČNA KARTA, PASOŠ ILI VOZAČKA DOZVOLA) I SVEDOČANSTVA ZA SVE ČETIRI GODINE SREDNJE ŠKOLE (NA UVID).

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:

 1. Svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole (original ili overene fotokopije)
 2. Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili overene fotokopije)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac)
 4. Dva popunjena ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi)
 5. Studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi)
 6. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 7. Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine
 8. Lična karta (na uvid)

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija čini opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na testu:

 • Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova.
 • Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova.

Naknade

Za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija školarina na studijskom programu Diplomatija i bezbednost iznosi 800 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata. Za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija školarina na studijskom programu Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija iznosi 950 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od minimum 100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2, Beograd, kod AIK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

Upis lica sa višim obrazovanjem ili lica koji prelaze sa drugih samostalnih visokoškolskih ustanova (osim prve godine) na studijski program Diplomatija i bezbednost

Državljani Republike Srbije (kao i lica koja imaju pravo da se upisu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije) sa završenom višom školom ili lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (osim prve godine) upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih studija, za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita.

Dokumenta koja su potrebna za upis studenata koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova na drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija su:

 1. Original diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju i svedočanstava svih razreda srednje škole
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac)
 3. Uverenje druge visokoškolske ustanove o položenim ispitima
 4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm.
 5. Dokaz o uplati troškova upisnine

 

i za upis studenata u prvu godinu

master akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini

U prvu godinu master akademskih studija Diplomatija i bezbednost u školskoj 2019/2020. godini upisaće se 50 studenata. Studijski program izvodi se u obimu od 120 ESPB bodova u trajanju od dve godine. Završetkom studija stiče se diploma akademskog zvanja, sa stručnim nazivom Master politikolog za diplomatiju i bezbednost.

U prvu godinu master akademskih studija Korporativna bezbednost u školskoj 2019/2020. godini upisaće se 40 studenata. Studijski program izvodi se u obimu od 120 ESPB bodova u trajanju od dve godine. Završetkom studija stiče se diploma akademskog zvanja, sa stručnim nazivom Master menadžer za korporativnu bezbednost.

Pravo upisa u prvu godinu master akademskih studija imaju kandidati koji su prethodno završili osnovne akademske studije i time stekli broj bodova određen studijskim programom (180 ili 240 ESPB).

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu master akademskih studija čini opšti uspeh postignut na studijama prvog stepena.

Za studente koji upisuju prvu godinu master akademskih studija školarina na studijskom programu Diplomatija i bezbednost iznosi 1450 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata. Za studente koji upisuju prvu godinu master akademskih studija školarina na studijskom programu Korporativna bezbednost iznosi 900 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa u prvu godinu master akademskih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od minimum 200 EUR-a na studijskom programu Diplomatija i bezbednost i 100 EUR-a na studijskom programu Korporativna bezbednost u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2, Beograd, kod AIK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

Prijava kandidata može se vršiti i putem mail-a: office@fdb.edu.rs

Sve informacije možete dobiti na tel: 011/2620-186, 2620-354, ili na adresi: Travnička 2, Beograd.

DEKAN

Prof. dr Nenad Đorđević

_________

Napomene:

Sva potrebna tipska dokumenta za prijavljivanje i upis dobijaju se u Studentskoj službi. Sve informacije u vezi sa prijemnim ispitom, rezultatima i upisom mogu se naći na sajtu www.diplomatija.com, ili pozvati broj telefona: 011/26 20 186 ili 011/ 26 20 354.